شناسه خبر: ۱۱۲۱
لینک کوتاه کپی شد

معرفی بازی آمیرزا | روش بازی آمیرزا | جواب کامل بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله 301 تا 350 | دانلود بازی آمیرزا

برای دانلود و اطلاع از جواب بازی آمیرزا ادامه مقاله را بخوانید

جواب بازی آمیرزا مرحله 301 تا 350 | دانلود بازی آمیرزا

پر بازدید

بازی آمیرزا در واقع حدس کلمات از حروف درهم داده شده است و بازی آمیرزا توانسته از سال 1397 تا به امروز هواداران خاص خود را پیدا کند. این بازی با در اختیار قرار دادن حداقل 3 حرف به بازیکن از وی حدس کلمات معنی دار را میخواهد و بازیکن باید با حدس درست کلمه مرحله را پشت سر بگذارد. در این قسمت جواب مراحل 301 تا 350 بازی آمیرزا را آماده کرده ایم.

دانلود بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰۱-۳۵۰

۳۰۱- کرم، کمد، نمک، کند، کبد، کمر، مرکب، مدرک، منبر، کربن، بندر، نبرد، کمربند

۳۰۲- سنگ، سنگر، سرنگ، نگار، سوار، واگن، راسو، گران، نرگس، انگور، گارسون

۳۰۳- رفع، عفت، فرات، عارف، تعارف، ارتفاع، اعتراف

۳۰۴- دانه، نهاد، دهان، بنده، انبه، ابله، بلند، هلند، هندل، لانه، نهال، هندبال

۳۰۵- دبی، کمد، کیش، شیب، مشک، شکم، میبد، مشکی، بیدمشک

۳۰۶- فرش، پیش، شرف، ترشی، تفرش، شریف، پشتی، تشریف، پیشرفت

۳۰۷- زاغ، غزل، باغ، غاز، بغل، زابل، ابله، بالغ، غزال، زغال، زباله، بزغاله

۳۰۸- کتان، ساکت، ساکن، تانک، استان، استکان

۳۰۹- گسل، لوس، گلو، سوال، سوله، الگو، ساوه، گوساله

۳۱۰- جیب، جوی، باج، برج، جاری، رویا، یاور، جواب، جارو، جوراب، جویبار

۳۱۱- دست، دیس، ترد، ساری، دارت، درست، اسید، اسیر، تدریس، دستیار

۳۱۲- دبی، هادی، دبیر، برده، باده، دایه، بدهی، دایره، ردیاب، بیدار، بهداری

۳۱۳- لوح، شاخ، خال، خوش، حال، حلوا، لواش، خوشحال

۳۱۴- رکاب، مکتب، ربات، تمبر، برکت، کتاب، مرکب، مبارک، مرکبات

۳۱۵- نهاد، شیاد، دشنه، ناشی، هادی، دایه، شاهد، دانه، دانش، دهان، شهید، شانه، آینده، شاهین، ناهید، اندیشه

۳۱۶- خوک، کویر، یاور، رویا، خاور، خیار، خوراک، خوراکی

۳۱۷- بوس، ستون، نوبت، تونس، بانو، توان، نبات، وانت، ستوان، بوستان

۳۱۸- لیز، جیب، زین، لنج، لنز، لجن، نجیب، زنبیل، زنجبیل

۳۱۹- کفن، نفس، فکس، سکه، ساکن، کاسه، کافه، نسکافه

۳۲۰- نشت، شته، نشات، نشست، شانه، تشنه، تنها، شانس، نشاسته

۳۲۱- گنج، گیج، جنگ، گنجه، نگین، جنین، نهنگ، گنجینه

۳۲۲- ملک، مهم، کلم، لکه، ملکه، مکمل، کلاه، کلمه، هلاک، کامل، کلام، مکالمه

۳۲۳- مرسی، سیاه، سایه، ماهی، سهام، اسیر، همسر، ماسه، مسیر، سرما، سیاره، سرمایه

۳۲۴- نقل، آبان، بالا، نقال، قالب، بالن، نقاب، قلاب، انقلاب

۳۲۵- داد، درد، مدار، مادر، آرام، مداد، امداد، درآمد، داماد، مرداد، مدارا، دامدار

۳۲۶- متن، توان، وانت، تامین، تومان، امنیت، مانتو، ویتنام

۳۲۷- گرگ، گنگ، نگار، گران، واگن، گرگان، انگور، گروگان

۳۲۸- بچه، چاه، تکه، چکه، تباه، چابک، کتاب، تابه، کتابچه

۳۲۹- ملت، دست، تماس، سالم، ملات، املت، مدال، ماست، سلام، سلامت، دستمال

۳۳۰- میز، شیار، مزار، میرزا، شیراز، آمرزش، رزمایش

۳۳۱- سرب، برس، سبد، دارت، ربات، درست، سراب، بستر، سرداب، دربست، داربست

۳۳۲- دوز، زرد، زود، لرز، روز، زور، درز، رودل، لودر، زالو، دلار، آرزو، دراز، دلاور، زردالو

۳۳۳- ملک، مبل، کلم، کامل، کلام، کابل، کمیاب، کلمبیا

۳۳۴- برگ، بدل، گدا، لگد، گرد، دلار، دلبر، گلاب، گرداب، بالگرد

۳۳۵- کفر، کیف، فکر، کتف، کافی، کافر، کتری، کتیرا، تاریک، ترافیک

۳۳۶- فنر، یاور، فرنی، رویا، نیرو، فوری، ویران، روانی، فناوری

۳۳۷- خیر، خبر، نرخ، چرب، چین، چرخ، چربی، خبرچین

۳۳۸- غار، باغ، غرب، غروب، غبار، ابرو، غوره، روباه، آبغوره

۳۳۹- لوس، سیلو، سویا، ویلا، سلام، موسی، سوال، سالم، لیمو، مساوی، سومالی

۳۴۰- کلک، سکه، لکه، کاسه، کلاه، کلاس، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکه

۳۴۱- دکه، تشک، شته، دشت، شاهد، دهات، کاشت، شهادت، آتشکده

۳۴۲- عمه، ماهی، مایع، میهن، نامه، عمان، مانع، معنا، معاینه

۳۴۳- طبل، رطب، طلا، طلب، باطل، رکاب، کابل، رباط، کربلا، طلبکار

۳۴۴- نوک، تانک، تنبک، باکو، کوبا، بانو، بانک، نبات، کتان، کتاب، تنباکو

۳۴۵- رویا، نیرو، یاور، مانور، روانی، نیمرو، ویران، رومانی، مریوان، ورامین

۳۴۶- زشت، تشک، ارتش، شکار، کاشت، تراز، تراش، تشکر، ترکش، زرشک، شرکت، شراکت، کشتزار

۳۴۷- سفر، رفاه، افسر، ساده، سرفه، فاسد، فارس، سفره، افسرده

۳۴۸- گوی، یزد، گود، دیگ، گلو، دوز، زود، لگد، لیز، زگیل، دیزل، لوزی، زیلو، گلدوزی

۳۴۹- پسر، سپر، کیش، پیک، سیرک، پرسش، پیکر، ریسک، شریک، کرسی، شکسپیر

۳۵۰- زین، میز، نیاز، زیان، زمین، ایمان، میزان، زایمان

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر