شناسه خبر: ۱۲۵۷
لینک کوتاه کپی شد

جواب بازی آمیرزا | دانلود بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مراحل 701تا 750 | دانلود بازی آمیرزا

بازی آمیرزا با بیش از 1500 مرحله حسابی شما را سرگرم می کند

بازی آمیرزا

پر بازدید

بازی آمیرزا یک بازی ایرانی است و در سبک حدس کلمات از حروف درهم داده شده به مخاطب توانسته از سال 1397 تا به امروز هواداران خاص خود را پیدا کند.  بازی آمیرزا با در اختیار قرار دادن حداقل 3 حرف به بازیکن از وی حدس کلمات معنی دار را میخواهد و بازیکن باید با حدس درست کلمه مرحله را پشت سر بگذارد. رفته رفته مراحل بازی برای بازکنان سخت شده و برخی از بازیکنان برای عقب نماندن از دیر دوستان و خانواده خود از تقلب در این بازی استفاده می کنند. پیشنهاد ما به شما این است که ابتدا سعی خود را در حل بازی کنید در صورتی که در حل جواب بازی ناتوان بودید از جواب بازی آمیرزا استفاده کنید.

دانلود بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل 701 تا 750

۷۰۱. حدس ← سبد ← حبس ← حوا ← بوس ← سواد ← واحد ← حسود ← حساب
۷۰۲. حرف ← حرم ← رحم ← فکر ← حکم ← حمام ← حرام ← کافر ← مرام ← محرم ← مکار ← حاکم ← محکم
۷۰۳. سیخ ← شیخ ← شال ← شاخ ← خیس ← خشک ← کاشی ← شاکی ← خیال ← کلاس ← خالی ← شلیک ← کلیسا ← خشکسالی
۷۰۴. نفت ← تنش ← فیش ← وفا ← شفا ← وفات ← ناشی ← یواش ← شیفت ← آشتی ← آویشن
۷۰۵. صلح ← صبر ← رضا ← ضرب ← اصل ← صبح ← صاحب ← صحرا ← حصار ← حاصل ← حاضر
۷۰۶. رانت ← هرات ← هراس ← تنها ← راست ← تهران ← ترانه ← رسانه ← ستاره
۷۰۷. تله ← کشت ← تشک ← شدت ← دکل ← دکه ← هشت ← دشت ← شکست ← دسته ← سکته ← دستکش
۷۰۸. سنگ ← نفت ← نفس ← تنگ ← سنگر ← تفنگ ← فارس ← افسر ← نرگس ← سرنگ ← نفرت ← تنفس ← سفارت
۷۰۹. مزد ← زیپ ← امید ← پیام ← پیدا ← زیاد ← آزاد ← ایدز ← پیاز ← پماد ← آزادی
۷۱۰. غرب ← برف ← باغ ← غار ← فریب ← غایب ← غبار ← رفاه ← غریب ← غرفه ← غریبه
۷۱۱. پست ← چاه ← تپه ← چاپ ← سپاه ← ساده ← دسته ← پسته ← دهات
۷۱۲. لیف ← فیل ← هدف ← فدا ← فال ← آینه ← هلند ← هادی ← دهلی ← یلدا ← فایده ← ناهید ← آینده ← دلفین
۷۱۳. شیب ← شیره ← ریشه ← زیبا ← شهاب ← ارزش ← بیشه ← هزار ← بازی ← زهرا ← شبیه ← شیراز ← شهربازی
۷۱۴. صوت ← وصیت ← هیات ← تایر ← صورت ← تیره ← تصور ← هرات ← صورتی ← تصویر
۷۱۵. چمن ← منچ ← سهم ← چین ← هیچ ← میهن ← سینه ← نسیه ← نیمه ← غنچه ← نغمه ← نسیم

 

۷۱۶. میخ ← ماهی ← خامه ← خیام ← گیاه ← آگهی ← خیمه ← مخفی ← مخفیگاه
۷۱۷. قسم ← سوپ ← پدر ← قوم ← ورق ← قدم ← رقم ← مقدس ← پودر ← مرقد ← سمور ← سرود ← مدرس
۷۱۸. شفا ← زشت ← ارتش ← آشتی ← ترشی ← شیفت ← شیار ← ارزش ← اتریش ← زیارت ← شیراز
۷۱۹. سخن ← وفا ← دفن ← خدا ← خون ← سونا ← فاسد ← نخود ← سواد ← فانوس ← اسفند
۷۲۰. بالن ← انگل ← باند ← گلاب ← دلار ← لنگر ← بلند ← گردن ← گنبد ← گلنار ← گلدان ← آبرنگ ← دنبال ← گرداب ← بالگرد
۷۲۱. داد ← درد ← مرد ← مدار ← مربا ← مبدا ← مداد ← مادر ← مرداد ← درآمد ← برادر ← مرداب
۷۲۲. موم ← حرم ← روح ← رحمت ← تورم ← مترو ← محرم ← ترمیم ← محروم ← تحریم ← محترم ← مرحوم
۷۲۳. جنگ ← جگر ← آینه ← گیره ← گناه ← نجار ← گریه ← آرنج ← جیره ← آهنگ ← آگهی ← هیجان ← انجیر ← آهنگر
۷۲۴. ناشی ← گریم ← ناشر ← گرما ← گاری ← منشی ← شناگر ← ماشین ← نمایش ← نگارش ← نمایشگر
۷۲۵. نوه ← روده ← رنده ← درون ← نوید ← ویژه ← نروژ ← نرده ← نیرو ← هیدروژن
۷۲۶. پله ← لپه ← لامپ ← پیله ← میله ← ماله ← پیام ← پایه ← ماهی ← مایل ← پیاله
۷۲۷. قوا ← خلق ← لخت ← خال ← ملخ ← قول ← قلم ← تلخ ← قوم ← وقت ← تقوا ← قاتل ← مقوا ← خالق ← خلاق ← املت
۷۲۸. چاه ← چای ← کاه ← چرک ← چکه ← هیچ ← چاره ← چهره ← چاکر ← کرایه
۷۲۹. بوته ← تباه ← بهشت ← تابه ← آشوب ← شهاب ← شتاب ← توبه ← شباهت ← باهوش ← اشتباه
۷۳۰. وزن ← سوت ← زیست ← زینت ← یونس ← سینی ← ستون ← ونیز ← سوزن ← تنیس ← ویزیت ← زیتون


۷۳۱. چسب ← سود ← چوب ← دیو ← سیب ← سبد ← سوت ← دیس ← دست ← بوس ← دوست ← بیست
۷۳۲. رمان ← پیرو ← پیام ← پارو ← نیرو ← پویا ← پنیر ← پوریا ← روانی ← پیمان ← پیانو ← نیمرو ← مانور ← ویران ← رومانی
۷۳۳. امید ← دنیا ← دامن ← مدال ← یلدا ← مایل ← نادم ← میدان ← میلاد ← دینام ← ملایم
۷۳۴. ریال ← امیر ← مایل ← املا ← آمار ← رمال ← آرام ← ملایر ← ایلام ← مالاریا
۷۳۵. عقل ← قله ← دعا ← اهدا ← قلعه ← عادل ← عاقد ← عاقل ← عقده ← علاقه ← قلاده
۷۳۶. دکل ← باج ← تاج ← کاج ← جلد ← بدل ← کبد ← جلبک ← کتاب ← کلاج ← کابل ← جالب ← جلاد ← کالبد
۷۳۷. گوش ← شوهر ← شوره ← ارزش ← ورزش ← گوشه ← آرزو ← گروه ← رشوه ← گراز ← روزه ← گزارش ← گوارش ← شاهرگ ← هاشور ← ورزشگاه
۷۳۸. دیگ ← گردش ← گردن ← مرشد ← دشمن ← شگرد ← گریم ← مرید ← منشی ← گندم ← مدیر
۷۳۹. نوید ← پیدا ← یلدا ← پدال ← ویلا ← پویا ← پوند ← پیانو ← دیوان ← پیوند ← لیوان ← وانیل

۷۴۰. شیب ← بیشه ← بنیه ← شیعه ← ناشی ← شانه ← شهاب ← انبه ← شعبه ← آینه ← شنبه ← شایعه ← شعبان ← شاهین
۷۴۱. شال ← شکل ← کالا ← شلیک ← شاکی ← کاشی ← شریک ← شکار ← لشکر ← ریال ← آشکار ← آرایش ← کالری
۷۴۲. یلدا ← دیلم ← مرید ← رمال ← مدار ← مدال ← دلار ← مادر ← مدیر ← امید ← دایی ← ریال ← ملایر ← میلاد ← میلیارد
۷۴۳. لبه ← مبل ← هتل ← مدت ← تله ← تمدن ← تنبل ← بنده ← بهمن ← دلمه ← بلند ← هلند ← دنبه ← مهلت ← تلمبه
۷۴۴. بوس ← سبد ← برس ← دوش ← درشت ← بورس ← ترسو ← شربت ← دوست ← درست ← شبدر ← رسوب ← سرود ← دستور
۷۴۵. کتری ← یکتا ← کارت ← دارت ← ژاکت ← راکت ← اردک ← دکتر ← دریا ← آژیر ← تدارک ← کتیرا ← تیراژ ← تاریک
۷۴۶. کوه ← پاک ← پتو ← توپ ← پوک ← تپه ← پاکت ← کاوه ← پوکه ← کاهو ← کوتاه
۷۴۷. ریه ← میوه ← ماهی ← میهن ← نمره ← نیمه ← مانور ← مناره ← نیمرو ← رومانی ← اهریمن ← اورمیه ← موریانه
۷۴۸. زشت ← شاه ← شتاب ← شهاب ← زاهد ← تازه ← دهات ← تابه ← ابهت ← بهشت ← شاهد ← شهادت ← شباهت ← بهداشت
۷۴۹. سبز ← ساز ← لبو ← رسول ← سوال ← زابل ← آرزو ← بلور ← بورس ← زالو ← بازو ← لباس ← سراب ← البرز ← سرباز ← بلوار ← بازرس
۷۵۰. شیب ← زهرا ← هزار ← زیره ← بیشه ← شیار ← شیره ← ریشه ← ارزش ← شهاب ← شیراز ← شیربها ← شهربازی

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر