شناسه خبر: ۱۳۰۰
لینک کوتاه کپی شد

معرفی بازی آمیرزا | روش بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله 901 تا 950 | دانلود بازی آمیرزا

برای دانلود و اطلاع از جواب بازی آمیرزا ادامه مقاله را بخوانید

جواب بازی آمیرزا مرحله 901 تا 950 | دانلود بازی آمیرزا

پر بازدید

بازی آمیرزا در واقع حدس کلمات از حروف درهم داده شده است و بازی آمیرزا توانسته از سال 1397 تا به امروز هواداران خاص خود را پیدا کند. این بازی با در اختیار قرار دادن حداقل 3 حرف به بازیکن از وی حدس کلمات معنی دار را میخواهد و بازیکن باید با حدس درست کلمه مرحله را پشت سر بگذارد. در این قسمت جواب مراحل 901 تا 950 بازی آمیرزا را آماده کرده ایم.

دانلود بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل 901 تا 950

۹۰۱. سهم ← سیم ← مهم ← جسم ← جرم ← مریم ← مجری ← جیره ← همسر ← مجرم ← سرمه ← مرهم ← جریمه ← مجسمه

۹۰۲. گیج ← نان ← رنج ← جگر ← نگین ← گاری ← جنین ← آرنج ← نجار ← انجیر ← نگران ← نارنج ← نارنجی ← نارنگی

۹۰۳. کوه ← نوک ← نان ← آینه ← کاوه ← کاهو ← کینه ← کیهان ← کنایه ← کانون ← کوهان ← یونان

۹۰۴. مزه ← زخم ← میخ ← بخیه ← زمین ← همزن ← هیزم ← زینب ← خیمه ← نخبه ← مخزن ← بهمن ← میهن ← نیزه ← بیمه

۹۰۵. سکو ← عکس ← سریع ← نیرو ← کویر ← یونس ← وسیع ← عینک ← عروس ← رکوع ← سیرک ← کرسی ← عروسی ← کنسرو ← عروسک

۹۰۶. مشت ← نمک ← تشک ← منشی ← کاشی ← آشتی ← کشتی ← مشکی ← تمشک ← کمین ← شاکی ← شکایت ← نیمکت ← نمایش ← امنیت ← کتانی ← ماشین

۹۰۷. چاه ← تاب ← چای ← تیغ ← باغ ← هیچ ← بچه ← تهی ← غیبت ← بغچه ← بیات ← غایب ← باغچه

۹۰۸. باک ← کبد ← کبود ← کندو ← بودا ← کوبا ← باکو ← کباب ← بانو ← بابک ← اندک ← بانک ← کادو ← دکان ← کدبانو

۹۰۹. زیپ ← پوزش ← وزیر ← پیاز ← پویا ← آشپز ← آرزو ← ارزش ← ورزش ← شیپور ← پرویز ← شیراز ← پرواز ← پیروز ← پیشواز ← زیرپوش

۹۱۰. عمه ← طلا ← عمل ← طمع ← علم ← مبل ← مطب ← طعم ← طبل ← لطمه ← طعمه ← باطل ← ابله ← عالم ← طلبه ← علامه ← مطالعه

۹۱۱. دفن ← برف ← دنیا ← دبیر ← فریب ← بیان ← فردا ← دریا ← ردیاب ← فریاد ← آفرین ← بریان ← دینار ← بیدار

۹۱۲. ذوب ← ذرت ← ذات ← آذر ← بذر ← کتاب ← تبرک ← برکت ← تذکر ← باروت ← کبوتر ← تکاور

۹۱۳. شفا ← کافه ← فشار ← کافر ← کاهش ← کوره ← کفاش ← کشور ← فروش ← شهرک ← شوهر ← رفاه ← روکش ← شکاف ← شکار ← هواکش ← شکوفه ← فواره

۹۱۴. عمه ← شکم ← عهد ← مکه ← کمد ← شمع ← دکه ← کعبه ← مکعب ← بشکه ← دکمه ← دکمه ← معده ← شبکه ← شعبه ← معبد ← مشهد ← شعبده

۹۱۵. ضرب ← نبض ← هضم ← رضا ← نامه ← مربا ← انبه ← نمره ← بهمن ← ضامن ← ضربه ← رمضان ← مهربان ← برنامه

۹۱۶. پرش ← مشک ← مرز ← کرم ← پشم ← کشش ← شکم ← کمر ← رمز ← رزم ← شمش ← شکر ← شپش ← کشمش ← مرکز ← زرشک ← پشمک ← پزشک

۹۱۷. جام ← جرم ← رنج ← آجر ← برج ← مجرد ← برنج ← مبدا ← مربا ← آرنج ← جامد ← مرداب ← نامرد ← درمان ← جبران ← مرجان

۹۱۸. گسل ← گیس ← تاس ← رتیل ← لیتر ← لیست ← گاری ← ریال ← ستار ← راست ← گالری ← سیگار ← سریال ← گیلاس ← گیتار ← ریاست

۹۱۹. ریل ← فیل ← لیف ← وفا ← فال ← فوری ← ویلا ← ویران ← روانی ← وانیل ← فوران ← آفرین ← لیوان ← نیلوفر ← فناوری

۹۲۰. عدل ← علم ← عمه ← دعا ← مهم ← معده ← معدل ← معلم ← همدم ← معما ← عالم ← ماده ← دلمه ← عادل ← معاد ← مدال ← معادله ← معامله

۹۲۱. آهن ← ذهن ← هند ← دهان ← زاهد ← اهدا ← زنده ← اذان ← آزاد ← دانا ← دانه ← آزاده ← زاهدان ← اندازه

۹۲۲. اول ← لبو ← تاب ← نبات ← تونل ← تنبل ← تاول ← نوبت ← آبان ← بالا ← بانو ← بالن ← تابلو ← تالاب ← توانا ← اتوبان

۹۲۳. چتر ← چرب ← جهت ← جرم ← چرم ← بره ← برج ← بچه ← مرتب ← رتبه ← بهتر ← تجربه ← تربچه ← ترجمه

۹۲۴. عدل ← علم ← عمل ← دعا ← معدل ← معاد ← معلم ← معما ← املا ← عالم ← عادل ← امام ← مدال ← اعدام

۹۲۵. تیز ← زبر ← متر ← رحم ← تیر ← حرم ← میز ← تمیز ← حریم ← مربی ← رحمت ← حرمت ← ترمز ← محبت ← زحمت ← تبریز ← تحریم

۹۲۶. نمک ← نمد ← نفس ← کند ← کمد ← کفن ← سند ← سنگ ← مگس ← کمند ← گندم ← مسکن ← فندک ← سنگک

۹۲۷. چکه ← کوچ ← کوه ← چاه ← منچ ← مکه ← کاوه ← کوچه ← چکمه ← نامه ← مکان ← کاهو ← کمان ← هامون ← کوهان ← کمانچه

۹۲۸. عمو ← نوع ← عمه ← میوه ← امین ← مایع ← میهن ← نیمه ← مینا ← مانع ← عمان ← هاون ← معنا ← معاون ← همایون ← معاینه

۹۲۹. یاس ← قسم ← سقا ← ساق ← سیما ← سایه ← قیمه ← قایق ← قیام ← سماق ← ساقه ← سهام ← سیاه ← ماسه ← مقیاس ← مقایسه

حل بازی آمیرزا مرحله 930

۹۳۰. گوی ← گران ← ویلا ← لنگر ← گاری ← الگو ← گونی ← گیلان ← گوریل ← گونیا ← واگیر ← گالری ← انگور ← النگو ← لیوان ← ویران ← وانیل ← نارگیل

۹۳۱. سمت ← ستم ← ساز ← همت ← مزه ← متن ← تسمه ← تماس ← نماز ← همزن ← تازه ← زمان ← سازه ← ماست ← تنها ← مهناز ← زمستان

۹۳۲. شیک ← پیک ← نیش ← کیش ← لنگ ← لگن ← لیگ ← شنل ← شکل ← پلک ← پکن ← شلنگ ← کلنگ ← پلنگ ← شلیک

۹۳۳. سرخ ← سخت ← خیر ← سیخ ← خیس ← رخت ← آسیا ← خیار ← آخرت ← راست ← ساخت ← ریاست ← اسارت ← تاخیر ← تاریخ ← استخر ← خسارت ← اختیار

۹۳۴. لگد ← لنج ← لگن ← گنج ← گله ← لجن ← جلد ← جنگ ← جهل ← لندن ← هلند ← جنگل ← نهنگ ← جنگنده

۹۳۵. زیر ← ساز ← میز ← مسیر ← زمین ← نسیم ← سرما ← زمان ← نماز ← مزار ← نیزار ← میزان ← یاسمن ← میرزا ← سیمان ← سینما ← سمینار ← سرزمین ← ریسمان

۹۳۶. بیمه ← نمره ← منبر ← میهن ← نیمه ← مربی ← مربا ← انبر ← اهرم ← بهمن ← بیمار ← مناره ← بریان ← بامیه ← مهربان ← اهریمن ← برنامه

۹۳۷. ستم ← داس ← خدا ← مدت ← سمت ← سخت ← خام ← تاس ← اسم ← خادم ← ساخت ← خدمت ← آدامس ← استاد ← خدمات ← استخدام

۹۳۸. طلب ← سخن ← سطل ← خال ← طبس ← نخل ← طلا ← لباس ← طناب ← بالن ← باطن ← باطل ← سنبل ← سالن ← سبلان ← خلبان ← سلطان

۹۳۹. عمه ← عمل ← عهد ← مبل ← لبه ← شهد ← بدل ← شمع ← مشهد ← معبد ← معده ← معدل ← شعبه ← شعله ← مشعل ← شعبده

جواب بازی آمیرزا مرحله 940

۹۴۰. رنج ← حنا ← رهن ← نهر ← هنر ← جان ← پهن ← پنج ← پناه ← پاره ← پنجه ← جهان ← جراح ← آرنج ← نجار ← حراج ← جنجره ← پنجاه ← پنجره

۹۴۱. زبر ← زال ← مبل ← بره ← باز ← مزه ← لازم ← هزار ← مزار ← باله ← زابل ← ابله ← زهرا ← البرز ← مبارز ← زباله ← مبارزه

۹۴۲. چای ← چنگ ← چهل ← چین ← چاه ← لایه ← آگهی ← گیاه ← لنگه ← انگل ← چانه ← چاله ← گلایه ← چنگال ← گیلان ← یگانه

۹۴۳. سکه ← سکو ← کاسه ← سکوت ← تانک ← کوسه ← کتان ← کاهو ← ستون ← تکان ← سکته ← تنها ← کوتاه ← کوهان ← واکسن ← سوهان ← ستوان ← کوهستان

۹۴۴. برج ← جدا ← جهاد ← آباد ← جاده ← اجرا ← اهدا ← درجه ← برده ← باجه ← ارابه ← اداره ← اراده ← براده ← اجاره

۹۴۵. غول ← غرش ← لغو ← کور ← مرغ ← شغل ← شکل ← موشک ← کشور ← کولر ← روکش ← مشکل ← لشکر ← شلوغ ← مغول ← شلغم ← مشغول

۹۴۶. روز ← زور ← تیز ← وزن ← وزیر ← زینب ← ونیز ← نیرو ← روزی ← برنز ← تنور ← نوبت ← تبریز ← زنبور ← بیرون ← زیتون ← توربین

۹۴۷. رشد ← رخش ← شوخ ← دیو ← شیخ ← خشت ← دشت ← شوخی ← رویش ← ترشی ← خرید ← درخت ← درشت ← دوخت ← دختر ← درویش ← خورشید

۹۴۸. مشت ← ترس ← رشت ← شرم ← اتم ← همت ← سرمه ← تراش ← همسر ← شهرت ← رشته ← ترمه ← تسمه ← ارتش ← اهرم ← راست ← رستم ← تراشه ← ستاره ← شهامت ← شماره ← مهارت

۹۴۹. چاق ← چای ← میل ← قلم ← قله ← قالی ← قیمه ← قیام ← میله ← لقمه ← چاله ← چماق ← مقاله ← مچاله ← ملاقه ← قالیچه

۹۵۰. یزد ← زود ← هدف ← زیره ← روزی ← وزیر ← فیوز ← یهود ← ردیف ← روده ← دوره ← روزه ← فوری ← فرود ← دیروز ← رفوزه ← فیروزه

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر