شناسه خبر: ۱۳۰۶
لینک کوتاه کپی شد

معرفی بازی آمیرزا | روش بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله 951 تا 1000 | دانلود بازی آمیرزا

برای دانلود و اطلاع از جواب بازی آمیرزا ادامه مقاله را بخوانید

بازی آمیرزا

پر بازدید

ترین تاپ:

بازی آمیرزا در واقع حدس کلمات از حروف درهم داده شده است و بازی آمیرزا توانسته از سال 1397 تا به امروز هواداران خاص خود را پیدا کند. این بازی با در اختیار قرار دادن حداقل 3 حرف به بازیکن از وی حدس کلمات معنی دار را میخواهد و بازیکن باید با حدس درست کلمه مرحله را پشت سر بگذارد. در این قسمت جواب مراحل 951 تا 1000 بازی آمیرزا را آماده کرده ایم.

دانلود بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل 951 تا 1000

۹۵۱. لگد ← گدا ← بیل ← دین ← گنبد ← یلدا ← بلند ← بانگ ← گلاب ← بنیاد ← گاندی ← گلدان ← گلابی ← دنبال ← گیلان
۹۵۲. عید ← تهی ← دعا ← دایه ← ایده ← دعوا ← هویت ← دهات ← دعوت ← تهوع ← عادت ← وداع ← وعده ← هدایت ← ادویه
۹۵۳. ماش ← مشت ← مشک ← تشک ← حکم ← کاشی ← حیات ← حکیم ← مشکی ← کشتی ← شاکی ← حکمت ← تمشک ← ماکت ← شامی ← کاشت ← شکایت ← حکایت ← حمایت
۹۵۴. نوک ← سعی ← کوی ← نوه ← سکو ← عکس ← نوع ← عینک ← یونس ← کیسه ← وسیع ← کینه ← کوسه ← سینه ← نسیه
۹۵۵. تله ← شفا ← شکل ← لکه ← هتل ← کاشف ← کافه ← کفاش ← کلاه ← کاهش ← کشته ← شکاف ← تلاش ← فلکه ← فلات ← کلافه ← آشفته ← شکلات ← تفاله

۹۵۶. تنگ ← گاو ← شوت ← گوش ← تراش ← نگار ← واگن ← گران ← گوشت ← روشن ← تنور ← شورا ← ارتش ← انگشتر ← انگور ← شناور ← گوارش ← انگشتر
۹۵۷. رنج ← زجر ← تیز ← تاج ← زیان ← آرنج ← جرات ← تینر ← نجار ← تراز ← ارزن ← نجات ← تاجر ← جنایت ← زنجیر ← نیزار ← زیارت ← جریان ← انجیر
۹۵۸. سکه ← کسل ← لکه ← کلک ← کبک ← سبک ← کلاس ← کلبه ← کلاه ← کابل ← لباس ← باله ← کاسه ← اسکله ← کالسکه
۹۵۹. شاد ← شال ← دیو ← شادی ← رشید ← ریال ← دریا ← دلیر ← یلدا ← لواش ← دلار ← ارشد ← دلاور ← دشوار ← رادیو ← دیوار ← شلوار ← درویش ← داریوش

جواب بازی آمیرزا مرحله 960


۹۶۰. رزم ← راز ← رمز ← متر ← زار ← حرم ← تراز ← ماتم ← زحمت ← مرام ← محرم ← مرمت ← ترمز ← راحت ← حمام ← حرمت ← حرام ← تمام ← رحمت ← ممتاز ← مزاحم ← محترم
۹۶۱. دست ← دیس ← یاد ← سنت ← داس ← تاس ← تند ← آسیا ← اسید ← دنیا ← تنیس ← ایست ← استاد ← تندیس ← استان ← آستین ← داستان
۹۶۲. نمک ← مسکو ← مترو ← موکت ← مونس ← مسکن ← سکوت ← رستم ← تورم ← تنور ← سمور ← سمنو ← کنسرو ← مترسک ← ترکمن ← سکونت ← سنتور ← کنسرو ← متروک

اصلاحیه جواب مرحله 962 بازی آمیرزا

(یکی از جواب های #کنسرو را به کنسرت تغییر دهید و مرحله را رد کنید)


۹۶۳. نفس ← فال ← یاس ← لیف ← فیل ← سال ← سنگ ← انگل ← فسیل ← نفیس ← ایفل ← سالن ← گالن ← سفال ← گیلاس ← گیلان ← انگلیس
۹۶۴. پشه ← پوک ← کاوه ← پوشک ← پونه ← کاوش ← کاهو ← کاهش ← پناه ← شکوه ← پنکه ← پوشه ← شانه ← کوهان ← هواکش ← پاشنه ← پوشاک ← کاپشن ← واکنش
۹۶۵. چای ← شعر ← یاد ← رعد ← دعا ← عید ← رشد ← دریا ← شادی ← شیاد ← شعار ← شاعر ← ارشد ← رشید ← شیار ← چادر ← عشایر
۹۶۶. کره ← کشو ← کوه ← شوک ← کینه ← کویر ← نیرو ← شریک ← کوره ← روکش ← روشن ← شهرک ← کشور ← شکوه ← نیشکر ← نشریه
۹۶۷. فرد ← وفا ← اوج ← فوری ← اردو ← ایرج ← رویا ← ردیف ← جواد ← جارو ← جادو ← فردا ← فرود ← فریاد ← جاوید ← دیوار ← رادیو
۹۶۸. برق ← قاب ← بوق ← باج ← وجب ← جوهر ← قاره ← ورقه ← واجب ← بهار ← جارو ← باجه ← براق ← جرقه ← جواب ← جواهر ← جوراب ← روباه
۹۶۹. رخت ← خوک ← کاخ ← خیر ← کور ← خاک ← کتری ← آخرت ← کویت ← خاور ← کویر ← تاخیر ← کتیرا ← خیرات ← تکاور ← خوراک ← تاریک ← تاریخ ← خوراکی

جواب بازی آمیرزا مرحله 970

۹۷۰. عمل ← علت ← علم ← عمه ← مهم ← ملت ← متهم ← مهلت ← معما ← معلم ← عالم ← تمام ← املت ← ماتم ← مهمات ← متاهل ← علامت ← علامه ← معامله
۹۷۱. بره ← بشر ← برش ← واشر ← شوهر ← رویش ← ریشه ← بیشه ← شورا ← رشوه ← بهار ← شهاب ← بوشهر ← بیهوش ← روباه ← باهوش ← هوشیار
۹۷۲. نجس ← نان ← نفس ← نجف ← جنس ← جان ← ناجی ← سینا ← جنین ← نفیس ← فنجان ← اسفنج ← فسنجان
۹۷۳. گرز ← تیز ← بیت ← برگ ← بزرگ ← زیبا ← گاری ← گراز ← بازی ← تبریز ← زیارت ← بیزار ← گیتار ← باتری ← بازیگر
۹۷۴. یمن ← متن ← پتو ← توپ ← تیم ← پویا ← پیام ← مینو ← تایپ ← توان ← تمنا ← وانت ← پوتین ← پیمان ← پیانو ← تومان ← مانتو ← امنیت ← ویتنام
۹۷۵. مصر ← صبر ← میخ ← صبا ← خام ← خاص ← بخار ← مریخ ← امیر ← خیار ← خیام ← خراب ← مربا ← خرما ← مرخصی ← بخاری ← بیمار
۹۷۶. شاد ← مشق ← مشهد ← نامه ← دمشق ← نقشه ← نقاش ← قناد ← دهان ← دشمن ← شانه ← دانش ← همدان ← دهقان ← دشنام
۹۷۷. نجس ← ماه ← مهم ← جسم ← مهسا ← ماسه ← نامه ← منجم ← جهنم ← جهان ← جامه ← سهام ← مهاجم ← مجسمه ← مهمان
۹۷۸. زبل ← زبر ← لجن ← زجر ← برج ← رنج ← نجیب ← زینب ← لیزر ← برنج ← برنز ← لبریز ← برزیل ← زنبیل ← زنجیر ← زنجبیل
۹۷۹. یاس ← سمیه ← سایه ← سهیم ← قیمه ← هیات ← قیام ← قیمت ← ماهی ← ساقه ← سماق ← تسمه ← تماس ← ماسه ← سیاه ← قسمت ← قیامت ← مقیاس ← اهمیت ← تقسیم ← مقایسه

جواب بازی آمیرزا مرحله 980

۹۸۰. حدس ← ماده ← ماست ← ساده ← ستاد ← مداح ← ماسه ← مهسا ← متحد ← تماس ← حامد ← احمد ← دهات ← دسته ← تمساح ← حماسه ← حسادت
۹۸۱. وزیر ← پیاز ← شیوا ← پویا ← ریزش ← ارزش ← پوزش ← ورزش ← آشپز ← پوریا ← واریز ← شیپور ← شیراز ← پیروز ← پرواز ← پرویز ← زیرپوش
۹۸۲. نوه ← مین ← یمن ← موج ← جنین ← نیمه ← میهن ← هویج ← هومن ← جیوه ← هجوم ← نجوم ← میوه ← جهنم ← یونجه ← مجنون ← نمونه
۹۸۳. قلک ← قله ← کیف ← لکه ← قفل ← فلک ← افق ← قیف ← کافی ← افقی ← لایه ← قالی ← کافه ← فلکه ← کلاه ← کلیه ← قافیه ← قافله ← کلافه
۹۸۴. هرز ← زخم ← میخ ← خزر ← خبر ← خرم ← زیره ← هیزم ← خیمه ← خیره ← بخیه ← مریخ ← برزخ ← خمیر ← مربی ← بیمه ← خربزه
۹۸۵. مگس ← مرگ ← نرم ← یمن ← گرم ← رنگ ← مرغ ← سنگ ← رسمی ← گریم ← سنگر ← نرگس ← مسیر ← نسیم ← غمگین ← سیمرغ
۹۸۶. ملت ← مبل ← سمت ← سنبل ← ملات ← لباس ← نبات ← نسبت ← تماس ← تبسم ← املت ← تتبل ← سلام ← سالن ← سبلان ← سلمان ← سلامت ← مناسب
۹۸۷. لاک ← شکل ← هتل ← لکه ← تشک ← تکه ← آشتی ← کاشی ← تیله ← تیشه ← شلیک ← کشتی ← کلیه ← کاهش ← تلاش ← کشته ← تکیه ← کلاه ← شکایت ← آتلیه ← شکلات
۹۸۸. جنگ ← جشن ← شنا ← گنج ← گاج ← جان ← تاج ← تنگ ← کاشت ← کتان ← تکان ← تانک ← نجات ← گنجشک ← انگشت
۹۸۹. کدو ← خوک ← کاخ ← خدا ← کور ← کود ← خاک ← ورود ← کارد ← کادو ← حاور ← اردک ← وارد ← دکور ← خودرو ← خوراک ← خودکار

جواب بازی آمیرزا مرحله 990

۹۹۰. یاس ← عدس ← دین ← عید ← دعا ← سعی ← سعدی ← عدسی ← عینک ← سعید ← عادی ← ساعد ← دکان ← اندک ← دنیا ← سینا ← عکاس
۹۹۱. دین ← نقل ← یاد ← نقی ← قند ← نان ← نقد ← یلدا ← لندن ← دنیا ← قالی ← لادن ← لایق ← قندان ← قلیان ← قنادی
۹۹۲. گره ← سگه ← سند ← دکه ← کره ← کسر ← گردن ← سهند ← سنگر ← گرده ← سنگک ← سرنگ ← سرکه ← نرگس ← رنده ← نرده ← سرهنگ ← کرگدن ← گردنه ← گرسنه
۹۹۳. عمو ← دعا ← مدت ← معنا ← معدن ← مواد ← وانت ← دعوا ← نعمت ← نماد ← دعوت ← عادت ← تمدن ← تنوع ← عمان ← مانع ← معاون ← تومان ← مانتو ← معتاد
۹۹۴. ماهی ← سیما ← سیاه ← بیمه ← ساری ← سمیه ← مهسا ← مربی ← مسیر ← ماسه ← سهام ← مربا ← سرما ← سرمه ← همسر ← بیمار ← سیاره ← بهرام ← بامیه ← سهراب ← مهراب ← سرمایه
۹۹۵. قرض ← نرم ← رقم ← رضا ← امیر ← مریض ← امین ← راضی ← قاضی ← قیام ← ضامن ← قرآن ← مینا ← قناری ← رمضان ← منقرض ← رامین ← منقار

۹۹۶. کمک ← کیک ← یمن ← میز ← نمک ← زین ← زیان ← زمین ← نیاز ← نازک ← مکان ← زمان ← نماز ← نیما ← کمان ← مکزیک ← میزان ← مکانیک
۹۹۷. شهر ← هرز ← شیر ← زهر ← زجر ← زره ← ریشه ← زیره ← شیره ← جاری ← جیره ← زهرا ← ارزش ← هاجر ← هزار ← جزیره ← شیرجه ← شیراز ← جایزه
۹۹۸. چلو ← چاه ← یقه ← چای ← چاق ← قوچ ← قول ← قله ← لایق ← لایه ← قالی ← چاقو ← چاله ← ویلا ← آلوچه ← قالیچه
۹۹۹. تاج ← اوج ← اینه ← نجات ← هویج ← جیوه ← جوان ← توان ← تنها ← توجه ← جهان ← نتیجه ← نهایت ← یونجه ← جنایت ← هیجان ← جوانی ← توهین

1000.دما← ندا← مزد← نام←دام← نما←حنا ←نماز← نماد← مداح←حامد← دامن ←حمام← احمد← محمد←زمان ←مزاحم←نامزد

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر