شناسه خبر: ۱۳۲۸
لینک کوتاه کپی شد

جواب بازی آمیرزا | دانلود بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مراحل 1051 تا 1100 | دانلود بازی آمیرزا

بازی آمیرزا با بیش از 1500 مرحله حسابی شما را سرگرم می کند با ترین تاپ همراه باشید

جواب بازی آمیرزا مراحل 1051 تا 1100 | دانلود بازی آمیرزا

پر بازدید

بازی آمیرزا یک بازی ایرانی است و در سبک حدس کلمات از حروف درهم داده شده به مخاطب توانسته از سال 1397 تا به امروز هواداران خاص خود را پیدا کند.  بازی آمیرزا با در اختیار قرار دادن حداقل 3 حرف به بازیکن از وی حدس کلمات معنی دار را میخواهد و بازیکن باید با حدس درست کلمه مرحله را پشت سر بگذارد. رفته رفته مراحل بازی برای بازکنان سخت شده و برخی از بازیکنان برای عقب نماندن از دیر دوستان و خانواده خود از تقلب در این بازی استفاده می کنند. پیشنهاد ما به شما این است که ابتدا سعی خود را در حل بازی کنید در صورتی که در حل جواب بازی ناتوان بودید از جواب بازی آمیرزا استفاده کنید.

دانلود بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل 1051 تا 1100

۱۰۵۱. بکر ← ببر ← سبک ← کال ← لاک ← اسب ← باک ← کاسب ← کابل ← کلاس ← کباب ← رکاب ← بابک ← بابل ← لباس ← اکبر ← کربلا
۱۰۵۲. پدر ← پناه ← پیدا ← پنیر ← پرده ← پاره ← پراید ← پیاده ← آدینه ← پادری ← دینار ← دایره ← پرنده ← ناهید ← آینده ← پیراهن
۱۰۵۳. خان ← زخم ← نان ← جام ← جان ← مخزن ← نماز ← ناخن ← مجاز ← خانم ← خزان ← زمان ← انجام ← انجمن
۱۰۵۴. قله ← قفل ← فقر ← لوح ← قول ← فرق ← قهر ← حلق ← حرف ← روح ← لوحه ← ورقه ← حوله ← حلقه ← حرفه
۱۰۵۵. مهم ← سق ← قسم ← رقم ← ساق ← قاره ← ماسه ← همسر ← مقام ← سرما ← ساقه ← سارق ← سرمه ← سهام ← سماق ← مراسم
۱۰۵۶. قفل ← قبل ← قتل ← تلف ← لغت ← باغ ← بغل ← قلب ← قالب ← قلاب ← بقال ← بالغ ← بافت ← تقلب ← قاتل ← فلات ← غلات
۱۰۵۷. کمد ← کدو ← هند ← مکه ← کوه ← کود ← دکه ← موج ← نمک ← نوه ← دکمه ← جهنم ← نجوم ← هجوم ← کندو ← کنجد
۱۰۵۸. خیر ← شیخ ← فرش ← دوش ← خوش ← شوید ← خرید ← شوخی ← فرید ← شریف ← فوری ← فروش ← فرود ← رشید ← رویش ← درویش ← فرشید ← خورشید
۱۰۵۹. عقب ← شوق ← شعر ← عشق ← عرق ← عرب ← بوق ← برق ← برش ← ربع ← شرق ← روح ← عقرب ← شروع ← شعور ← عبور

جواب بازی آمیرزا مرحله 1060


۱۰۶۰. مشک ← شکم ← شکر ← مهر ← کمر ← پشه ← پشم ← بشر ← شرم ← شهر ← پشمک ← برکه ← بشکه ← شهرک ← مرکب ← شبکه
۱۰۶۱. گیس ← گاو ← سیم ← گوی ← سیب ← گام ← اسم ← بام ← اسب ← مگس ← سوگ ← سویا ← میگو ← موسی ← آسیب ← سیما ← مساوی
۱۰۶۲. زود ← خوب ← خون ← وزن ← خدا ← زانو ← زبان ← نخود ← بازو ← بانو ← خزان ← دوزخ ← خواب ← نوزاد ← نابود
۱۰۶۳. هتل ← کینه ← آینه ← کلیه ← لیته ← تیله ← تکیه ← نکته ← لکنت ← تنها ← کتان ← کلاه ← کیهان ← کنایه ← نهایت ← لاتین ← کتاتی
۱۰۶۴. شوم ← شنل ← موش ← نوه ← هوش ← هلو ← دوش ← هلند ← دشنه ← دشمن ← مشهد ← دلمه ← دمنوش
۱۰۶۵. رشت ← شتر ← تیر ← ترش ← ترشی ← رویا ← اشیا‌. آشتی. آریا. شورا. ارتش. واشر. شیار. تراش. اتریش. آرایش
۱۰۶۶. عمه. عرب. مهر. متر. همت. چرم. بچه. چتر. چرب. مرتع. عبرت. رتبه. تمبر. مرتب. مربع. تربچه. معتبر
۱۰۶۷. دسر. درس. خوب. سرخ. سبز. رود. خرس. بره. سوره. برده. سرود. روده. خروس. خسرو. بورس. رسوب
۱۰۶۸. میخ. خیر. خطر. خیار. امین. مینا. خیام. خیاط. امیر. خمیر. مریخ. نیما. خرما. رامین
۱۰۶۹. عمه. شخم. شمع. علم. عمل. شام. خشم. شاخ. ملخ. مشعل. ماشه. عمله. شاخه. خامه. خاله. شمال. شعله. علامه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1070

۱۰۷۰. سکو. سود. کسل. فلک. سال. کادو. واکس. کلاس. کلاف. لوکس. سواد. سوال. فاسد. سفال. فولاد
۱۰۷۱. سمت. ستم. قیر. قسم. رسم. ترس. رقم. مریم. قیمت. رسمی. سرقت. رستم. قسمت. تقسیم. ترمیم. مستقیم
۱۰۷۲. تکه. سکه. نمک. متن. کته. مسکن. نکته. کمان. همسن. کاسه. کتان. تنها. ساکت. سکته. تسمه. تماس. سکان. ماسک. سهام
۱۰۷۳. ملت. نمک. کلم. نعل. هتل. مکه. تکه. تله. علم. عمه. عمل. نکته. کلمه. متلک. لعنت. ملکه. نعمت. مهلت
۱۰۷۴. هدف. هادی. ایده. آینه. دنیا. نوید. دهان. دانه. ادویه. آدینه. فایده. اندوه. آینده. ناهید. دیوانه
۱۰۷۵. چمن ← خدا ← اخم ← خام ← معاد ← معدن ← نخاع ← مانع ← دامن ← خانم ← عمان ← عماد ← چمدان

۱۰۷۶. شیب ← مشت ← آشتی ← تیشه ← بیمه ← بیشه ← شبیه ← امشب ← تابه ← تابش ← شتاب ← بهشت ← شهاب ← مهتاب ← شهامت ← همایش ← مهتابی ← بامیه
۱۰۷۷. کوچ ← چکه ← کوه ← کله ← چلو ← لکه ← خوک ← ملخ ← کچل ← کوچه ← کوله ← چکمه ← ملکه ← کلمه ← کلوچه
۱۰۷۸. جیب ← عاج ← وجب ← عیب ← باج ← جان ← نجیب ← عجیب ← واجب ← جنوب ← بانو ← جواب ← عناب ← جوان ← بینوا
۱۰۷۹. مزد ← نادم ← منها ← زنده ← نامه ← همزن ← آزاد ← نامزد ← همدان ← مهناز ← آزاده ← ادامه ← آماده ← اندام ← مانده ← زمان ← دامنه ← اندازه ← زاهدان
۱۰۸۰. قلب ← قفل ← قله ← بقا ← لاف ← قاب ← قال ← ابله ← قالی ← افق ← لایه ← لایق ← قلاب ← قالب ← قبیله ← قافیه ← قیافه ← قلابی ← قافله ← بقالی
۱۰۸۱. زمین ← ایست ← تمیز ← زیست ← سایز ← تنیس ← نسیم ← نماز ← میزان ← سیمان ← سینما ← آستین ← امنیت ← زمستان
۱۰۸۲. بره ← راه ← انبه ← بانو ← بهار ← انار ←آوار ← آبان ← روبان ← ناهار ← روباه ← ارابه ← آواره ← انبار ← باران ← انبوه
۱۰۸۳. نای ← نیش ← نفع ← دین ← عید ← فیش ← فنی ← دفع ← دعا ← دفن ← شفا ← شاد ← شادی ← عادی ← دانش ← دفاع ← فانی ← دنیا ← افشین
۱۰۸۴. یاس ← گرم ← ریگ ← گوی ← گاو ← سوگ ← مرگ ← مگس ← میگو ← گاری ← گیسو ← سویا ← مسیر ← سمور ← موسیر ← مویرگ ← سیگار ← سماور ← مساوی
۱۰۸۵٫ سیر ← سحر ← حیا ← حرف ← سفیر ← سایه ← حریف ← ریسه ← سیاه ← رفاه ← حرفه ← افسر ← سفره ← فارس ← سرفه ← رایحه ← سیاره ← فارسی
۱۰۸۶. ترب ← نیت ← تبر ← بره ← هرم ← بیمه ← مربی ← میهن ← نیمه ← تیره ← تمبر ← ترمه ← بهمن ← رتبه ← نمره ← مرتب ← تنبیه ← تمرین ← مرتبه ← بهترین
۱۰۸۷. زره ← زهر ← خزر ← زبر ← غرب ← هرز ← غار ← غاز ← باغ ← خبر ← باز ← بخار ← غبار ← هزار ← خراب ← زهرا ← بهار ← خربزه ← خرابه
۱۰۸۸. قاب ← قیر ← بقا ← بوق ← قوی ← نیرو ← قوری ← رقیب ← قاری ← بانو ← قران ← براق ← نقاب ← باقر ← قناری ← بریان ← روانی ← ویران ← بیرون ← فربان
۱۰۸۹. تاج ← برج ← جواب ← توجه ← جارو ← واجب ← جرات ← جوهر ← رتبه ← توبه ← بهار ← بوته ← بهتر ← تاجر ← تابه ← باروت ← روباه ← تجربه ← جواهر ← جوراب

جواب بازی آمیرزا مرحله 1090


۱۰۹۰. دین ← بیت ← سیب ← دیس ← عیب ← سعی ← عید ← نیت ← سبد ← سند ← دست ← بعد ← تند ← عدس ← سعدی ← سهید ← عدسی ← سنتی ← تنیس ← بیست ← تندیس ← تبعید ← بستنی
۱۰۹۱. همت ← اسم ← مرام ← متهم ← مرمت ← همسر ← مرهم ← سهام ← راست ← تمام ← اهرم ←رستم ← سرما ← مراسم ← مهمات ← ستاره ← مهارت ←
۱۰۹۲. گام ← هوش ← گوش ← گاو ← ماه ← موش ← آگهی ← گیاه ← میوه ← میگو ← گوشی ← گویش ← گوشه ← هاشم ← ماشه ← گویا ← ماهی ← گیشه ← گواهی ← گاومیش
۱۰۹۳٫ دما ← دام ← مدت ← مات ← تاب ← باد ← ادب ← مداح ← محمد ← مبدا ← احمد ← محبت ← حامد ← حمام ← متحد ← تمام
۱۰۹۴. هرز ← شهر ← نیش ← زیر ← ریز ← جهش ← جشن ← رنج ← زهر ← زجر ← جیره ← شرجی ← شیره ← نیزه ← جزیره ← شیرجه ← نشریه ← زنجیر
۱۰۹۵. غار ← شغل ← غرب ← لغت ← غرش ← بال ← بغل ← باغ ← تراش ← غبار ← بالغ ← لاغر ← غلات ← غربت ← شتاب ← شربت ← تلاش ← شاغل ← غارت ← غالب ← شغال ← تابش

جواب بازی آمیرزا مرحله 1096


۱۰۹۶. دزد ← نان ← داد ← هند ← زاهد ← زنده ← دهان ← دانه ← دنده ← دندان ← زندان ← دندانه
۱۰۹۷. خفه ← فهم ← میخ ← اخم ← خام ← خیام ← خیمه ← مخفی ← آگهی ← خامه ← ماهی ← گیاه ← مخفیگاه
۱۰۹۸. عهد ← عید ← سعی ← عمه ← دعا ← اسید ← مهدی ← عادی ← عدسی ← سعدی ← سعید ← مایع ← ماده ← معده ← ساده ← سهام ← هادی ← سایه ← امید ← ایده
۱۰۹۹. عصب ← عصا ← عصر ← عیب ← صبا ← صبر ← ربع ← عربی ← رویا ← یاور ← عبور ← عابر ← صبور ← رباعی

۱۱۰۰- غول← غرش←غار← موش←، مرغ← لغو← شغل←شاغل←شغال←مغول←ولرم←آغوش←لاغر←شلوغ← شورا←غلام← شلغم← شلوار← مشاور← مشغول

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر