شناسه خبر: ۱۳۳۸
لینک کوتاه کپی شد

معرفی بازی آمیرزا | روش بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله 1101 تا 1150 | دانلود بازی آمیرزا

برای دانلود و اطلاع از جواب بازی آمیرزا ادامه مقاله را بخوانید

جواب بازی آمیرزا مرحله 1101 تا 1150 | دانلود بازی آمیرزا

پر بازدید

بازی آمیرزا در واقع حدس کلمات از حروف درهم داده شده است و بازی آمیرزا توانسته از سال 1397 تا به امروز هواداران خاص خود را پیدا کند. این بازی با در اختیار قرار دادن حداقل 3 حرف به بازیکن از روی حدس کلمات معنی دار را میخواهد و بازیکن باید با حدس درست کلمه مرحله را پشت سر بگذارد. در این قسمت جواب مراحل 1101 تا 1150 بازی آمیرزا را آماده کرده ایم.

دانلود بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل 1101 تا 1150

۱۱۰۱. شرم ← شام ← سوت ← موش ← مشت ← ماش ← سرو ← مترو ← تورم ← رستم ← سروش ← سمور ← روستا ← سماور ← مشاور ← مشورت
۱۱۰۲. چای ← چرا ← قوی ← چاق ← قیر ← قوچ ← ورق ← قیچی ← قوری ← قاری ← چاقو ← قارچ ← رویا ← یاور
۱۱۰۳. سکه ← سکو ← سیب ← اسب ← یاس ←سبک ← آسیب ← کوبا ← سیاه ← کیسه ←سایه ← کاوه ← باکو ← کاسب ← واکس ← ساوه ← کاهو ←کوسه ← کاسه ← کابوس
۱۱۰۴. نمک ← کمد ← عید ← مشک ← شمع ← شکم ← مشکی ← معنی ← عینک ← دشمن ← کمند ← معدن ← منشی ← کمین
۱۱۰۵. موش ← نرم ← شفا ← شرف ← فشار ← نرمش ← واشر ← روشن ← فروش ← فرمان ← شناور ← مشاور ← مانور ← منشور ← فراموش
۱۱۰۶. قالب. قشم ← بقا ← قلم ← مشق ← مبل ← لقب ← قبل ← قاب ← شلاق ← بقال ← امشب ← شمال ← قاشق ← قلاب ← قالب ← مقابل ← قشلاق
۱۱۰۷. پشه ← شهد ← پهن ← پند ← شاد ← دانا ← پناه ← دانش ← آشنا ← شانه ← شاهد ← دهان ← پاداش ← پاشنه ← پاندا ← پادشاه
۱۱۰۸. حال ← لحن ← حمل ← حنا ← منت ← ملت ← محل ← املا ← تمنا ← املت ← حالت ← حالا ← امانت ← آلمان ← احتمال ← امتحان
۱۱۰۹. زخم ← میخ ← میز ← زمین ← خانم ← زیان ← هیزم ← خیام ← نامه ← مخزن ← خانه ← نماز ← خزانه ← میزان ← خمیازه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1110

۱۱۱۰. ربع ← عرب ← کما ← باک ← مرتب ← مربا ← مربع ← مکعب ← کتاب ← مرکب ← مکتب ← برکت ← عابر ← تبرک ← عبرت ← متکا ← مبارک ← عبارت ← عمارت ← معتبر ← مرکبات
۱۱۱۱. سرد ← سند ← سبد ← سرب ← متر ← نرم ←نمد ← مدت ← مرد ← ترب ← تند ← بست ← دست ←مدرس ← مرتب ← بندر ← نبرد ←تبسم ← سمند ← درست ← تمدن ← رستم ← دربست ← سمندر ← مستند
۱۱۱۲. تقی ← قیر ← ریل ← تپل ← قتل ← قالی ← لایق ← ترقی ← ریال ← قاتل ← تایپ ← لیتر ← لیاقت ← اقلیت ← پرتقال
۱۱۱۳. شکل ← لاک ← کشو ← کلک ←کشک ← کاوش ← کشور ← شکاک ← شکار ← کولر ← لواش ← لشکر ← کولاک ← شلوار ← لواشک ← شلوارک
۱۱۱۴. زجر ← رنج ← ناز ← هزار ← جیره ← زیره ← نیزه ← آینه ← نجار ← جهان ← آرنج ← زهرا ← هیجان ← زنجیر ← جزیره ← جایزه ← جریان ← راهزن ← جنازه ←انجیر
۱۱۱۵. قلم ← قتل ← قمه ← هتل ← ملت ← آقا ← لقمه ← اتاق ← مهلت ← قامت ← قاتل ← ملاقه ← متاهل ← اتهام ←اقامت ← مقاله ← الهام ← ملاقات

۱۱۱۶. طلب ← مطب ← سطل ← طناب ← طلسم ←مطلب ← باطل ← سلام ← سنبل ← باطن ← سلمان ← سبلان ← سلطان ← مناسب
۱۱۱۷. ذهن ← ذره ← هتل ← لذت ← ذرت ← آذر ← تله ← نهال ← ناله ← تنها ← لانه ← تهران ←ترانه
۱۱۱۸. گاو ← سنگ ← سوت ← تنگ ← تونس ← واگن ← تنور ← سنگر ← نرگس ← راسو ← سرنگ ← ستون ← روستا ← انگور ← ستوان ← سنتور ← سروان ← راستگو ← گورستان
۱۱۱۹. مدت ← عهد ← مهد ← عید ← دیو ← عمه ← عمو ← میوه ← توهم ← توده ← مهدی ← معده ← عمود ← وعده ← دعوت ← عمودی

حل بازی آمیرزا مرحله 1120


۱۱۲۰. حنا ← حکم ← حسن ← نسیم ← کمان ← حسین ← مسیح ← حکیم ← ماسک ← محسن ← مسکن ← مکان ← حاکم ← سیمان ← سینما
۱۱۲۱. وقت ← قوم ← یقه ← قوی ← بوق ← قوت ← مقوی ← قیمت ←قیمه ← میوه ← توبه ← بوته ← موقت ← بقیه ← بیمه ← تقویم
۱۱۲۲. گله ← گلو ← لایه ← ویلا ← سایه ← سوال ← الگو ← گیاه ← وسیله ← وسایل ← گیلاس ← گوساله
۱۱۲۳. شخم ← خون ← خوش ← شوخ ← هوش ← موش ← مشت ← خشم ← خشت ← خشن ← تشنه ← تخمه ← توشه ← خوشه ← خشونت
۱۱۲۴. یزد ← دیگ ← میز ← مزد ← میهن ← هیزم ← زمین ← مهدی ← گندم ← زنده ← نیزه ← زندگی ← مدینه ← گزینه
۱۱۲۵. نمد ← امین ← مینا ← حمید ← دنیا ← امید ← نیما ← حامد ← احمد ← حمام ← محمد ← مداحی ← میدان
۱۱۲۶. سنت ← تنیس ← سیاه ← تنها ← تیره ← راست ← سینه ← نهایت ← سیاره ← آستین ← رسانه ← ترانه ← تهران ← ستاره ← تیرآهن
۱۱۲۷. سکو ← سیب ← یاس ← سبک ← اسب ← باک ← باکو ← آسیب ← کوبا ← بابک ← واکس ← کباب ← کاسب ← کابوس
۱۱۲۸. عمو ← مدل ← عمل ← عدل ← علم ← معلم ← مومن ← معدن ← عمود ← معدل ← ممنوع
۱۱۲۹. چاپ ← چاه ← پله ← مال ← چهل ← لپه ← چاله ← املا ← لامپ ← پاچه ← الهام ← مچاله ← پامچال

جواب بازی آمیرزا مرحله 1130

۱۱۳۰. تنه ← ظهر ← تار ← انار ← ناظر ← تنها ← تهران ← انتها ← نظارت ← ناهار ← انتظار
۱۱۳۱. خرم ← ملخ ← خال ← اخم ← خرما ← ولرم ← خاله ← خامه ← اهرم ← هموار ← خواهر ← خرمالو
۱۱۳۲. گرد ← ریل ← دیگ ← گدا ← لگد ← یلدا ← دلیر ← گاری ← دلار ← ریال ← رسید ← سیگار ← سریال ← گالری ← سالگرد
۱۱۳۳. قله ← قلب ← قطب ← لقب ← لبو ← لبه ← طول ← بوق ← بلوط ← بلیط ← قوطی ← قبول ← طلبه ← قبله ← طبقه ← طویله ← قبیله
۱۱۳۴. گاز ← وزن ← گاو ← گرگ ← گرز ← زور ← روز ← زنگ ← گران ← گوزن ← گراز ← واگن ← زرنگ ← زانو ← انگور ← گرگان ← گروگان
۱۱۳۵. سوت ← محو ← نوح ← وحی ← ستم ← حسن ← حسین ← نسیم ← ستون ← تونس ← محسن
۱۱۳۶. وزن ← میز ← موز ← وزنه ← زمین ← هیزم ← نامه ← موزه ← زانو ← موازی ← زاویه ← آزمون
۱۱۳۷. زوج ← زود ← یزد ← دره ← جیره ← جزوه ← زیره ← هویج ← جیوه ← وزیر ← روده ← دوره ← روزه ← جوهر ← درجه ← دیروز ← جزیره
۱۱۳۸. زود ← زالو ← روده ← روزه ← وارد ← هزار ← زهرا ← آرزو ← دراز ← دلار ← دوره ← آلوده ← دلاور ← زردآلو ← دروازه
۱۱۳۹. شوت ← نیش ← تیز ← زشت ← سوت ← زینت ← یونس ← شیون ← ستون ← سوزن ← زیتون
۱۱۴۰. لپه ← لال ← پله ← یلدا ← لیلا ← پایه ← پیله ← دلیل ← پیدا ← دلال ← هلال ← لاله ← لایه ← هادی ← پدال ← پیاله ← پیاده
۱۱۴۱. رشت ← تنگ ← رنگ ← شهر ← شتر ← برگ ← بره ← شنبه ← شربت ← گربه ← شهرت ← بهشت ← رشته ← تشنه ← رتبه ← برشته
۱۱۴۲. لقب ← ساق ← قاب ← نقل ← آقا ← سنبل ← نقاب ← لباس ← قالب ← بالن ← بالا ← آبان ← سالن ← سابق ← بقال ← سبلان ← انقلاب
۱۱۴۳. مبل ← طلا ← متن ← ملت ← مطب ← طبل ← تاب ← مطلب ← نبات ← باطل ← باطن ← تنبل ← طناب ← بالن
۱۱۴۴. کاخ ← کاج ← میخ ← کرج ← خرم ← خاک ← جام ← خرج ← کریم ← میخک ← خیام ← ایرج ← خمار ← خرما ← خمیر ← خارج
۱۱۴۵. پاک ← پشم ← کشو ← موش ← پشمک ← پوشک ← کشور ← پارک ← موشک ← شاپرک ← مراکش ← مشاور ← پوشاک ← شامپو
۱۱۴۶. تند ← دانا ← دانه ← زنده ← دهان ← تنها ← آزاد ← تازه ← آزاده ← زاهدان ← اندازه
۱۱۴۷. زود ← زرد ← روز ← کود ← کدو ← کاخ ← خوک ← خزر ← کادو ← آرزو ← اردک ← دراز ← وارد ← خوراک ← خودکار
۱۱۴۸. دما ← دام ← مدت ← مات ← باد ← ادب ← محمد ← احمد ← مداح ← محبت ← حمام ← حامد ← متحد
۱۱۴۹. مشت ← شوت ← ملت ← موش ← لواش ← ولرم ← مترو ← تورم ← ارتش ← شورا ← شمال ← مشاور ← شلوار ← مشورت

۱۱۵۰. رخت ← خرم ← عمر ← متر ← مات ← خام ← تخم ← آخرت ← آمار ← خرما ← آرام ← مخترع ← عمارت ← اختراع

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر