شناسه خبر: ۱۷۵۵
لینک کوتاه کپی شد

دانلود بازی آمیرزا | جواب تمامی مراحل بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا | جواب مراحل 1201 تا 1250 بازی آمیرزا

اگر دنبال یک بازی فکری جذاب هستید، بازی آمیرزا انتخاب خوبی برای شماست.

بازی آمیرزا

پر بازدید

بازی آمیرزا که در مورد حدس زدن کلمات است یکی از جذاب ترین بازی های فکری می باشد.خیلی از کارشناس ها معتقد هستند که تاریخچه ی بازی آمیرزا به زمان غار نشینی برمی گردد.انسان های اولیه هم بازی می کردند و نیاز به سرگرمی داشتند ، از طرفی این انسان ها به دنبال ارتباط با هم نیز بوده اند.در این مقاله جواب بازی آمیرزا مراحل 1201 تا 1250 را برایتان آماده کرده ایم.

 

لینک دانلود بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل  1201 تا 1250

 

۱۲۰۰. ملت ← هتل ← سیم ← ستم ← سطل ← تله ← تیله ← لیست ← طلسم ← مهلت ← لیته ← تسلیم ← مستطیل
۱۲۰۱. نفس ← کشو ← وفا ← کشف ← شفا ← کفش ← شنا ← کفاش ← کاشف ← شکاف ← واکس ← شانس ← واکسن ← فانوس
۱۲۰۲. پست ← سپر ← پاس ← پسر ← ترس ← تاس ← تپه ← پسته ← راست ← سپاه ← ستاره ← پرستار
۱۲۰۳. دیو ← هدف ← زود ← یزد ← زرد ← زیره ← فیوز ← وزیر ← روزه ← فرود ← ردیف ← فوری ← فیروز ← فیروزه
۱۲۰۴. پری ← پیر ← پینه ← نیرو ← پایه ← آینه ← پارو ← پنیر ← پونه ← پیانو ← ویران ← پروانه ← پیراهن
۱۲۰۵. دعا ← عمو ← عود ← تند ← نعمت ← مانع ← معدن ← مواد ← تنوع ← توان ← دعوا ← دعوت ← عمان ← عادت ← مانتو ← تومان ← معتاد ← معاون
۱۲۰۶. هدف ← لکه ← کاه ← هند ← لاک ← آهک ← دکه ← هلند ← کلاه ← فندک ← دکان ← کافه
۱۲۰۷. نیت ← تاب ← بیل ← نان ← بنا ← بال ← بیت ← بلا ← بلیت ← بالن ← آنتن ← نبات ← تنبل ← لبنان
۱۲۰۸. هرم ← مهر ← میز ← ریز ← رزم ← جرم ← مرز ← رمز ← هیزم ← مجری ← زیره ← جزیره ← جریمه
۱۲۰۹. نان ← ناز ← آبی ← غیب ← باغ ← غاز ← نیاز ← زینب ← زیان ← زیبا ← بازی ← زبان ← غایب ← بنزین
۱۲۱۰. نرم ← نور ← مهر ← ماه ← میوه ← میهن ← نیمه ← نیرو ← ماهی ← نمره ← ماهر ← نیمرو ← ویران ← روانی ← همایون ← موریانه
۱۲۱۱. شاد ← شنا ← گدا ← نگاه ← آهنگ ← شاهد ← اهدا ← گناه ← آشنا ← دانش ← دانا ← انشا ← شانه ← آگاه ← دانشگاه
۱۲۱۲. سکه ← سکو ← کتک ← سوت ← کاسه ← کاهو ← کوسه ← ساکت ← سکته ← واکس ← سکوت ← کوتاه ← کاکتوس
۱۲۱۳. کال ← کیک ← کلک ← سال ← لکه ← سایه ← کیسه ← ژاپن ← لایه ← سیاه ← کاسه ← کلاس ← کلاه ← کلیسا ← اسکله ← کالسکه
۱۲۱۴. پله ← ژله ← مژه ← ماه ← لپه ← لانه ← لامپ ← ژاپن ← نامه ← ژاله ← پژمان
۱۲۱۵. زشت ← ترس ← ساز ← شوت ← سوت ← تاس ← ارتش ← سوار ← آرزو ← واشر ← ورزش ← ارزش ← سروش ← وزارت ← اورست ← ترازو ← سشوار ← روستا
۱۲۱۶. چمن ← چرم ← چاپ ← منچ ← مار ← چنار ← پارچ ← رمان ← پنچر ← پرچم ← فرمان
۱۲۱۷. مکه ← کمد ← کیش ← میش ← مشک ← شاد ← شکم ← شهید ← مهدی ← مشکی ← شاهد ← امید ← مشهد ← همایش
۱۲۱۸. موز ← مرگ ← گاز ← گرز ← گاو ← گراز ← آرزو ← گرما ← آرام ← آزار ← آوار ← آواز ← مزار ← آموزگار
۱۲۱۹. دره ← نان ← درد ← داد ← دنده ← نرده ← نادر ← رنده ← درنده ← دندان ← دندانه ← راننده
۱۲۲۰. موسی ← میوه ← همسر ← سمور ← سیاره ← سوریه ← روسیه ← سماور ← مساوی ← موسیر ← ارومیه ← سرمایه

حل بازی آمیرزا مرحله 1221

۱۲۲۱. میز ← نرم ← قیام ← نماز ← زمین ← قرآن ← زمان ← قرمز ← قناری ← نیزار ← منقار ← میزان
۱۲۲۲. سیب ← نیش ← شیب ← کیش ← تشک ← سبک ← بست ← کشتی ← شکست ← بیست ← تنیس ← بستنی
۱۲۲۳. فوت ← فکر ← وفا ← برف ← باک ← کافر ← کتاب ← باکو ← تفکر ← برفک ← کفتار ← باروت ← کبوتر
۱۲۲۴. لپه ← شال ← پله ← پشه ← باز ← پازل ← آشپز ← بالش ← باله ← شهاب ← زباله
۱۲۲۵. کوه ← واکس ← کاسه ← کوسه ← کاهو ← تنها ← ستون ← سکوت ← سکته ← کوهان ← سوهان ← واکسن ← کوتاه ← کوهستان
۱۲۲۶. دره ← سرخ ← هدف ← خرس ← سرود ← سفره ← فرود ← خسرو ← دوره ← سرفه ← خروس ← فرسوده
۱۲۲۷. مار ← چاه ← چاق ← قوچ ← چرم ← قوم ← ورقه ← چاقو ← چاره ← قارچ ← قاره ← ماهر ← مقوا ← مورچه
۱۲۲۸. لپه ← لوح ← پلو ← پله . حنا ← نوح ← پول ← پونه ← پناه ← حوله ← حلوا ← لانه ← نوحه ← پهلوان
۱۲۲۹. نیش ← پشه ← هوش ← پایه ← آینه ← پینه ← پویا ← شانه ← پوشه ← پونه ← پیانو ← پاشنه ← شاهین ← آویشن
۱۲۳۰. شخم ← شاخ ← شوخ ← میخ ← موش ← خوش ← خرم ← خشم ← رویش ← یورش ← خیام ← شوخی ← خمیر ← خراش ← خرما ← مریخ ← خاموش ← مشاور
۱۲۳۱. نام ← پند ← گدا ← گمان ← پماد ← دانا ← دامن ← گندم ← نماد ← پاندا ← پادگان
۱۲۳۲. موز ← نوح ← میز ← محل ← حمل ← لوح ← زمین ← حلیم ← لوزی ← لیمو ← زیلو ← حلزون
۱۲۳۳. میل ← میز ← علی ← عمل ← علم ← عالم ← عالی ← مایل ← معلم ← معما ← ملایم ← مالزی
۱۲۳۴. نسیم ← سیاه ← امید ← مهدی ← آینه ← ماده ← ساده ← مهندس ← همدان ← یاسمن ← ناهید ← مدینه ← آینده ← میدان ← سینما ← سیمان
۱۲۳۵. ریل ← بیل ← یزد ← زیبا ← یلدا ← زیاد ← دلیر ← دبیر ← دلار ← بازی ← ریال ← ردیاب ← البرز ← برزیل ← بیدار ← آبریز ← اردبیل


۱۲۳۶. گود ← گلو ← دیو ← دیگ ← گوی ← لگد ← کبد ← کود ← کدو ← کیلو ← وکیل ← کلید ← کبود
۱۲۳۷. اتم ← تاب ← بام ← آفت ← ماه ← مات ← بافت ← آفتاب ← مهتاب ← آفتابه
۱۲۳۸. محل ← لکه ← مرد ← کره ← دکه ← حرم ← مکه ← دره ← حکم ← ملکه ← کلمه ← محله ← حمله ← مدرک ← مرحله
۱۲۳۹. ماش ← شام ← چرب ← چشم ← چرم ← مربا ← آمار ← آرام ← بارش ← آچار ← آبشار ← آرامش
۱۲۴۰. سکو ← عکس ← سعی ← خوک ← خروس ← کویر ← وسیع ← سریع ← عروس ← خسرو ← کرسی ← عروسی ← عروسک
۱۲۴۱. سخت ← رخت ← دقت ← چرخ ← چتر ← سرخ ← خرس ← ترس ← دست ← قدرت ← سرقت ← درست ← درخت ← دختر
۱۲۴۲. باک ← باز ← شهاب ← کوزه ← کاوه ← کوبا ← باکو ← آبکش ← بازو ← شبکه ← بشکه ← هواکش ← باهوش
۱۲۴۳. مبل ← امید ← مربی ← ریال ← یلدا ← دلیر ← مدیر ← مربا ← مدال ← دلار ← ردیاب ← میلاد ← مرداب ← بیمار ← اردبیل
۱۲۴۴. شوت ← پشت ← پدر ← پتو ← رشد ← تپش ← توپ ← دشت ← پودر ← پرتو ← درشت ← شربت
۱۲۴۵. غار ← مرغ ← سال ← داغ ← لاغر ← مدال ← مراد ← سلام ← سالم ← غلام ← دماغ
۱۲۴۶. سبد ← دست ← ماه ← تاب ← ماده ← ماست ← تماس ← بسته ← ساده ← دسته ← مهتاب
۱۲۴۷. هدف ← کفش ← کوه ← شفا ← شاد ← کفاش ← شاهد ← کاهو ← شکاف ← کافه ← هواکش ← شکوفه
۱۲۴۸. حیا ← یاس ← تاس ← سیم ← سیما ← مایع ← تماس ← ساعت ← ماست ← تمساح ← مساحت
۱۲۴۹. سکو ← وفا ← کود ← سود ← کدو ← کلاس ← کادو ← واکس ← سواد ← سفال ← فاسد ← سوال ← فولاد

جواب بازی آمیرزا مرحله 1250

۱۲۵۰. عمر ← شمع ← علم ← شعر ← عمل ← شال ← شرم ← معما ← معلم ← مشعل ← شاعر ← شمال ← عالم ← معمار

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر