شناسه خبر: ۲۴۲۲
لینک کوتاه کپی شد

جواب بازی آمیرزا | دانلود بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مراحل 1301 تا 1350 + لینک دانلود

بازی آمیرزا با بیش از 1500 مرحله حسابی شما را سرگرم می کند

بازی آمیرزا

پر بازدید

بازی آمیرزا یک بازی ایرانی است و در سبک حدس کلمات از حروف درهم داده شده به مخاطب توانسته از سال 1397 تا به امروز هواداران خاص خود را پیدا کند.  بازی آمیرزا با در اختیار قرار دادن حداقل 3 حرف به بازیکن از وی حدس کلمات معنی دار را میخواهد و بازیکن باید با حدس درست کلمه مرحله را پشت سر بگذارد. رفته رفته مراحل بازی برای بازکنان سخت شده و برخی از بازیکنان برای عقب نماندن از دیر دوستان و خانواده خود از تقلب در این بازی استفاده می کنند. پیشنهاد ما به شما این است که ابتدا سعی خود را در حل بازی کنید در صورتی که در حل جواب بازی ناتوان بودید از جواب بازی آمیرزا استفاده کنید.

دانلود بازی آمیرزا

جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۱

مبل ← تند ← هتل ← ملت ← تله ← مهلت ← بلند ← هلند ← تنبل ← بهمن ← بنده

جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۲

مرد ← دره ← مادر ← نامه ← ساده ← درمان ← همدان ← مهندس ← مدرسه ← رسانه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۳

وام ← موز ← میز ← زمین ← ویزا ← نماز ← آویز ← زانو ← زمان ← موازی ← آزمون

جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۴

دره ← شاد ← آشنا ← شانه ← شاهد ← انشا ← دانش ← هشدار ← اشاره ← ناهار ← اداره ← اراده

حل بازی آمیرزا مرحله 1305

زنگ ← گرز ← زبان ← برنز ← بزرگ ← آزار ← آبان ← زرنگ ← گراز ← ارزان ← ابزار ← انبار ← بازار ← باران ← بازرگان

جواب تمام مراحل بازی آمیرزا

جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۶

گاو ← شاد ← گرد ← گوش ← گردش ← گردو ← سرود ← داور ← سواد ← گوارش ← دشوار ← سشوار ← شاگرد

جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۷

شکل ← شریک ← ریال ← ویلا ← کویر ← کیلو ← وکیل ← شلیک ← شکار ← لواش ← کولر ← کشور ← شلوار ← لواشک ← شلوارک

جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۸

مهم ← سیم ← سیر ← سهم ← سایه ← ریسه ← مریم ← ماهی ← سرما ← سیاره ← مراسم ← سرمایه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۹

گاز ← یاس ← سیل ← لنگ ← زنگ ← سنگ ← سالن ← سایز ← گیلان ← گیلاس ← انگلیس

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1310

سهم ← حنا ← محل ← سلام ← سلاح ← محله ← نامه ← سالن ← حمله ← ساحل ← سالم ← اسلحه ← حامله ← حماسه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۱

گوی ← گیره ← نیرو ← گونی ← گاری ← گیاه ← گروه ← گریه ← گوهر ← گونه ← گونیا ← آهنگر ← انگور ← ویران ← نیروگاه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۲

ساز ← سوت ← موز ← نماز ← مونس ← سوزن ← زانو ← ستون ← تومان ← آزمون ← مانتو ← زمستان

جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۳

پدر ← پاس ← رسید ← ریسه ← پایه ← پرده ← پراید ← پادری ← پیاده ← دایره ← اسپری ← سیاره ← پاریس

جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۴

کیف ← یاس ← سکه ← نفس ← سینه ← کیسه ← کینه ← کافه ← سایه ← کیهان ← کنایه ← سفینه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۵

نان ← مهد ← ماهی ← نیمه ← امید ← مهدی ← میهن ← همدان ← آینده ← میدان ← ناهید ← مدینه ← نماینده

جواب بازی آمیرزا نسخه آمیرزا ۵٫۰”

جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۶

یاس ← نان ← سیما ← منشی ← نسیم ← نشان ← شانس ← سمنان ← نشانی ← ماشین ← نمایش ← سیمان ← سینما

جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۷

قله ← قاب ← قیام ← میله ← بیمه ← قالی ← قیمه ← قالب ← قبله ← لقمه ← قالب ← قلابی ← ملاقه ← مقاله ← بامیه ← بقالی ← قبیله ← قابلمه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۸

علم ← عمر ← عمل ← رعد ← دعا ← معدل ← مدال ← معما ← معلم ← عادل ← عالم ← رمال ← دلار ← معمار

جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۹

قول ← شال ← شوق ← قبل ← قلب ← لقب ← بال ← بوق ← لبو ← قلاب ← لواش ← بقال ← بالا ← شلاق ← قبول ← قالب ← باقلوا

حل بازی آمیرزا مرحله 1320

لوح ← حال ← سیاه ← سوله ← حیله ← سایه ← ویلا ← حوله ← حلوا ← ساحل ← سوال ← سلاح ← وسیله ← اسلحه ← الویه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۱

مکه ← کوه ← کفش ← کیش ← فیش ← کیف ← کشو ← مشک ← شکم ← موش ← کشف ← مشکی ← موشک ← میوه ← شکوفه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۲

عکس ← سکه ← سینک ← کینه ← سینه ← عینک ← کیسه ← سایه ← عکاس ← ساکن ← کاسه ← اسکی ← سیاه ← کنایه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۳

ماه ← مات ← آقا ← قنات ← نامه ← تنها ← اتاق ← انتها ← اقامت ← امانت ← انتقام

حل بازی آمیرزا مرحله 1324

جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۴

سخت ← رخت ← دست ← پسر ← پدر ← سپر ← خدا ← آدرس ← پاسخ ← ساخت ← درست ← درخت ← دختر ← استخر ← خسارت ← پرداخت

جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۵

آبی ← عاج ← شیب ← عیب ← جیب ← باج ← جهش ← باجه ← عجیب ← شیعه ← جعبه ← شهاب ← شعبه ← بیشه ← شجاع ← شایعه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۶

تیر ← زیر ← زیپ ← بیت ← تیز ← ریز ← تپه ← تبر ← پرز ← زبر ← تیره ← زیره ← رتبه ← پریز ← تبریز

جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۷

نیش ← پری ← پیر ← شور ← نور ← نیرو ← پیرو ← رویش ← پنیر ← روشن ← پروین ← شیپور ← شیرین

جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۸

دیس ← سیب ← جیب ← عیب ← عید ← سبد ← عدس ← عهد ← سعدی ← سعید ← عدسی ← عجیب ← بسیج ← سجده ← جعبه ← بدهی

جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۹

یزد ← دیگ ← زین ← گاز ← زنگ ← باز ← دنیا ← زیاد ← زینب ← گنبد ← زبان ← بازی ← زیبا ← زندگی ← بنیاد


حل بازی آمیرزا مرحله 1330

جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۰

رخت ← سخت ← خروس ← ساخت ← سوخت ← خسرو ← راست ← اورست ← ریاست ← روایت ← تساوی ← تاخیر ← استخر ← روستا ← تاریخ ← خسارت ← سوخاری

جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۱

خوب ← خوک ← کاخ ← خال ← خاک ← خیال ← ویلا ← خالی ← وکیل ← کیلو ← کابل ← خواب ← باکو ← کوبا ← لوبیا

جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۲

مرد ← موج ← برج ← مربا ← مودب ← وارد ← واجب ← جامد ← جارو ← جادو ← جواد ← مجرد ← جوراب ← مرداب

جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۳

زرد ← فدا ← عزا ← رعد ← دعا ← دراز ← عارف ← دفاع ← فردا ← فرزند ← عرفان ← زعفران

جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۴

پدر ← پند ← پاره ← پناه ← پرده ← پوره ← پونه ← رنده ← پودر ← نرده ← پرنده ← وردنه ← اروند ← اندوه ← پرونده ← پروانه ← پهناور

حل بازی آمیرزا مرحله 1335

هوا ← موش ← منشی ← میوه ← ماهی ← نامه ← شانه ← شامی ← همایش ← ماشین ← شاهین ← نمایش ← آویشن ← شومینه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۶

فدا ← خدا ← رخت ← فردا ← فرار ← دفتر ← دارت ← آخرت ← دختر ← درخت ← رفتار

جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۷

موش ← مشت ← چشم ← چکش ← کشو ← تشک ← مکه ← کوچ ← چشمک ← کوچه ← چکمه ← توهم ← توشه ← تمشک ← چشمه ← موکت ← موشک ← تشکچه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1338


عهد ← عمه ← عاج ← جمع ← عمان ← نامه ← معدن ← معده ← دامن ← جمعه ← جامد ← جاده ← جهان ← جهنم ← جهاد ← همدان ← جامعه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۹.

بره ← منها ← شهاب ← مربا ← نرمش ← نمره ← نامه ← شنبه ← بارش ← بهار ← بهمن ← شبنم ← شماره ← برنامه ← مهربان

جواب امیرزا مرحله ۱۳۴۰

داغ ← دوغ ← غار ← روده ← نادر ← غوره ← روغن ← دروغ ← دوره ← اندوه ← اروند ← دوران ← وردنه ← داروغه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۴۱

سرما ← سارا ← سمنو ← مونس ← سمور ← آسان ← آرام ← انار ← ناموس ← سماور ← سروان ← آسمان ← آرمان

جواب امیرزا مرحله ۱۳۴۲

یال ← چهل ← چای ← چاه ← قله ← چاق ← قیچی ← چاله ← قالی ← لایق ← ییلاق ← قالیچه


حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴۳

میخ ← خرم ← خرس. مسیر ← خمیر ← خیمه ← میوه ← موسی ← مریخ ← سرمه ← خسرو ← خروس ← سمور ← روسیه ← سوریه ← مسخره ← موسیر

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴۴

قلک ← قله ← قلم ← مکه ← مبل ← لکه ← عمق ← عقل ← عقب ← عمه ← کعبه ← کلبه ← قلعه ← مکعب ← لقمه ← قبله ← معلق

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴۵

غار ← دوغ ← مرغ ← داغ ← غول ← مدال ← ولرم ← مغول ← مولا ← وارد ← لاغر ← دلار ← دروغ ← دماغ ← غلام ← دوام ← دلاور

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴۶

بهار ← بازو ← روزه ← هزار ← زهرا ← آواز ← آوار ← اهواز ← آواره ← ارابه ← بازار ← روباه ← ابزار

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴۷

چرک ← چرب ← کچل ← چوب ← لکه ← بره ← بچه ← کولر ← کوله ← کوچه ← کوره ← برکه ← کلبه ← بلور ← کلوچه

جواب امیرزا مرحله ۱۳۴۸

ترس ← تست← توت← قوت← ورق← وقت← قیر← قوی ← سرقت ← توری ← توریست

جواب امیرزا مرحله ۱۳۴۹

خرس ← سخن ← سرخ ← نامه ← سرمه ← نسخه ← همسر ← نمره ← سرما ← خانم ← خرما ← خانه ← خامه ← مسخره ← مناره ← رسانه

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۰

فوت ← صفت ← صدف ← قوت ← صفا ← وقت ← وفا ← صدا ← دقت ← افق ← صاف ← توقف ← صادق ← صداقت ← تصادف ← توافق

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر