شناسه خبر: ۲۴۴۶
لینک کوتاه کپی شد

جواب بازی آمیرزا | دانلود بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مراحل 1401 تا 1450 + لینک دانلود

بازی آمیرزا با بیش از 1500 مرحله حسابی شما را سرگرم می کند. با ترین تاپ همراه باشید.

بازی آمیرزا

پر بازدید

ترین تاپ:

بازی آمیرزا یک بازی ایرانی است و در سبک حدس کلمات از حروف درهم داده شده به مخاطب توانسته از سال 1397 تا به امروز هواداران خاص خود را پیدا کند.  بازی آمیرزا با در اختیار قرار دادن حداقل 3 حرف به بازیکن از وی حدس کلمات معنی دار را میخواهد و بازیکن باید با حدس درست کلمه مرحله را پشت سر بگذارد. رفته رفته مراحل بازی برای بازکنان سخت شده و برخی از بازیکنان برای عقب نماندن از دیر دوستان و خانواده خود از تقلب در این بازی استفاده می کنند. پیشنهاد ما به شما این است که ابتدا سعی خود را در حل بازی کنید در صورتی که در حل جواب بازی ناتوان بودید از جواب بازی آمیرزا استفاده کنید.

دانلود بازی آمیرزا

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۰۱

دزد ← دید ← مزد ← یزد ← میز ← داد ← امید ← آزاد ← مداد ← امداد ← داماد

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۴۰۲

مهد ← سکه ← مهم ← مکه ← کمد ← جسم ← دکه ← سهم ← جسد ← دکمه ← مسجد ← سجده ← مجسمه

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۳

ویلا ← امید ← دنیا ← لیمو ← مدال ← ملوان ← میلاد ← میدان ← لیوان ← وانیل

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۴

گلو ← گرم ← گوی ← گور ← مرگ ← لگو ← وکیل ← میگو ← گلیم ← کویر ← ولرم ← گمرک ← کولر ← لیمو ← گوریل


جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۵

تاس ← تاب ← لاک ← سبک ← اسب ← باک ← کباب ← لباس ← کتاب ← کلاس ← بابک ← ساکت ← اسکلت ← بسکتبال

جواب بازی  آمیرزا مرحله ۱۴۰۶

پیک ← پیر ← پری ← کار ← رنگ ← پاک ← گاری ← پارک ← پنیر ← پیکان ← پارکینگ

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۰۷

نوه ← خزر ← نور ← خون ← وزن ← روزه ← زانو ← نوار ← روان ← خزان ← خانه ← آرزو ← خواهر ← خزانه ← راهزن ← زورخانه

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۸

باک ← تاب ← بیل ← بال ← لاک ← نبات ← بلیت ← کتاب ← بانک ← بالن ← تنبل ← تانک ← بالکن ← کابینت ← تلکابین

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۰۹

رنگ ← سنگ ← گرد ← لگد ← لنگ ← نرگس ← سنگر ← گردن ← گران ← دلار ← انگل ← آدرس ← لنگر ← سالن ← گلدان ← گردان ← سالگرد

 

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۰

سوت ← عدس ← رعد ← عود ← دست ← عکس ← سرود ← وسعت ← عروس ← سکوت ← سرعت ← دوست ← دعوت ← درست ← دکتر ← رکود ← رکوع ← دکور ← دستور ← عروسک

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۱۱

سبد ← دشت ← کبد ← سبک ← دست ← اشک ← اسب ← تاب ← شکست ← آبکش ← کتاب ← ساکت ← شتاب ← دستکش

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۱۲

تاب ← تبر ← روح ← باک ← کتاب ← ربات ← کوبا :باکو ← کارت ← حرکت ← برکت ← راحت ← باروت ← کبوتر

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۳

شنا ← شاه ← هوش ← شعبه ← عناب ← شهاب ← شنبه ← آشوب ← انبوه ← بانو ← شانه ← بهنوش ← باهوش ← انبوه ← نوشابه

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۱۴

زره ← گاز ← گرز ← برگ ← بره ← باز ← گربه ← گراز ← هزار ← بهار ← بزرگ ← زهرا ← رهبر ← بزرگراه

پاسخ تمام مراحل بازی آمیرزا

 

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۵

دما ← دوا ← وام ← تاب ← اتو ← آدم ← مدت ← واحد ← مودب ← وحدت ← حامد ← احمد ← متحد ← مداح ← محبت ← محتوا

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۱۶

تاج ← تار ← اتو ← راه ← جوهر ← جارو ← آوار ← تاجر ← آواره ← اجاره ← جواهر

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۷

دین ← دیگ ← گرد ← نیش ← رشد ← رنگ ← شادی ← دنیا ← گاری ← گران ← دانش ← گردن ← گردش ← شریان ←

شاگرد ← دینار

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۸

قسم ← شخم ← شام ← قشم ← مشق ← ماه ← ماش ← ساق ← خشم ← خام ← شاخ ← شاخه ← مهسا ← ماسه ←

ساقه ← سماق ← خامه

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۹

کار ← شور ← شکار ← کشور ← ورزش ← شورا ← ارزش ← آرزو ← زرشک ← روکش ← کشاورز: ورزشکار

جواب بازی آمیرزا مرحله 1420 به بعد

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۲۰

فیل ← بیل ← قلب ← قیف ← آبی ← لیف ← قاب ← افق ← آقا ← قفل ← قالی ← قلاب ← بالا ← قایباف

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۲۱

وفا ← هلو ← چاه ← چهل ← چلو ← هدف ← فال ← فدا ← چاله ← آلوده ← آلوچه ← فولاد ← فالوده

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۲۲

ملت ← وکیل ← رتیل ← کیلو ← کویر ← کویت ← لیتر ← موکت ← مترو ← ولرم ← لیمو ← کولر ← کیلومتر

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۳

پشت ← پتو ← هوش ← پشه ← مکه ← کوه ← پوک ← شوت ← تپش ← تپه ← مشت ← توپ ← موش ← تمشک ← پوشک ← پوشه ← موکت ← موشک ← پشمک ← پشتک

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۲۴

کیف ← کفش ← فیش ← شیب ← کیش ← کشف ← بشکه ← بنفش ← بیشه ← شنبه ← کینه ← شبکه ← بنفشه ← یکشنبه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1425 به بعد

حل آمیرزا مرحله ۱۴۲۵

شهر ← آرش ← شانس ← شانه ← شهرت ← تنها ← تشنه ← ترانه ← تهران ← رسانه ← ستاره ← نشاسته ← شهرستان

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۶

کشف ← مشک ← ملت ← نمک ← نفت ← شکل ← کفش ← مشت ← شکم ← کلفت ← تلفن ← تمشک ← مشکل ← نفتکش

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۷

کفش ← کشو ← کوه ← کیش ← کیف ← شفا ← وفا ← شاه ← شکاف ← کوفه ← کاشی ← کاهو ← کافه ← کاشف ← کفاش ← کفاشی ← شکوفه ← هواکش

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۸

قلم ← قله ← سال ← ماهی ← قیام ← میله ← لایه ← سایه ← سلام ← سالم ← سماق ← قیمه ← ساقه ← مقاله ← ملاقه ← مقایسه

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۲۹

سود ← مرد ← سهم ← سوره ← همسر ← ماده ← مادر ← سواد ← دوره ← آدرس ← ساده ← سمور ← سرود ← سماور ← مدرسه ← آسوده

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۰

پاس ← پاک ← پیک ← کلاس ← پلیس ← پلاک ← ساکت ← پاکت ← اسکلت ← کلیسا ← تاکسی ← پاستیل ← لاستیک ← پلاستیک

پاسخ بازی  آمیرزا مرحله ۱۴۳۱

بال ← بیل ← آبی ← بال ← ویلا ← لیلا ← بالا ← لوبیا ← آلبالو ← والیبال

حل آمیرزا مرحله ۱۴۳۲

شاه ← نقش ← شیب ← قاب ← نقاش ← بیشه ← نقشه ← نقاب ← شانه ← انبه ← شهاب ← شنبه ← نقاشی ← شبانه ← شاهین

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۳

فوت ← نفت ← تور ← فنر ← برف ← تبر ← نور ← نبوت ← نوبت ← نفرت ← تنبل ← تلفن ← تنور ← فلوت ← تونل ← تنبور

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۴

رنگ ← رشت ← گشت ← شعر ← شتر ← آتش ← ترش ← تنگ ← گران ← تراش ← رعنا ← ارتش ← شاعر ← نگار ← انگشت ← انگشتر

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۳۵

شاخ ← شاد ← رشد ← رود ← کشو ← کود ← کاخ ← کدو ← خوک ← خشک ← خوش ← خروش ← کادو ← خراش ← اردک ← کشور ← ارشد ← رکود ← شورا ← شکار ← خوراک ← دشوار ← خودکار

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۶

نای ← نبی ← آبی ← خان ← بنا ← بینا ← بانی ← آبان ← بابا ← ناباب ← انبیا ← نایاب ← بیابان ← خیابان

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۷

یاس ← سیل ← لال ← سایه ← گیاه ← لیلا ← آگهی ← لاله ← هلال ← سیاه ← گلایه ← گیلاس

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۸

دکل ← جلد ← کبد ← کاج ← تاج ← بدل ← باج ← کلاج ← کتاب ← جلبک ← جلاد ← جالب ← کابل ← کالبد

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۳۹

کتف ← سنگ ← سگک ← نفت ← نفس ← سفت ← تند ← کند ← کفن ← دست ← تنگ ← تنفس ← تفنگ ← فندک ← سنگک

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۰

تیغ ← وجه ← جیغ ← جوی ← جهت ← غیرت ← جیوه ← غیور ← هویج ← هویت ← هجری ← تیره ← رویت ← غوره ← توجه ← جیره ← جوهر ← نوجیه

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۱

نرم ← گرم ← یار ← مرگ ← مگس ← سنگر ← سیما ← نسیم ← نرگس ← سرما ← گرما ← سیمان ← یاسمن ← سینما

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۲

زجر ← زوج ← گیج ← جگر :جیره :هویج ← گریه ← زیره ← جیوه ← گیره ← جوهر ← جزوه ← روزه ← وزیر ← گوجه ← جزیره

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۴۴۳

گاری ← ناشی ← گریم ← منشی ← ناشر ← گرما ← شناگر ← نگارش ← نمایش ← ماشین ← نمایشگر

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۴

چرم ← چرا ← چاه ← چهل ← چله ← چهار ← چاله ← ماهر ← ولرم ← چاره ← آلوچه ← مچاله ← مورچه

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۵

وحی ← محو ← دیو ← مدت ← حوا ← حیا ← امید ← حیات ← وادی ← وحدت ← متحد ← حامد ← احمد ← واحد ← مواد ← مداح ← محتوا ← حمایت

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۴۶

قله ← حوا ← قول ← لوح ← لال ← حال ← حلق ← حقه ← لاله ← هالو ← هلال ← لولا ← لوله ← حلقه ← حلوا ← حوله ← حلال ← قلوه ← حواله

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۷

وقت ← قوی ← قوم ← قیام ← قامت ← مقوی ← قیمت ← تیمم ← مقام ← مقوا ← موقت ← تقویم ← یاقوت ← قیامت ← مقاوم ← ماموت ← مقاومت

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۸

سوت ← وحی ← سیم ← ستم ← حکم ← مسیح ← حکیم ← کویت ← حکمت ← سکوت ← موکت ← حکومت

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۹

وقت ← قوم ← یقه ← قوی ← بوق ← قوت ← مقوی ← قیمت ← قیمه ← میوه ← توبه ← بوته ← موقت ← بقیه ← بیمه ← تقویم

 

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۵۰

ذهن ← ذره ← هتل ← لذت ← ذرت ← آذر ← تله ← نهال ← ناله ← تنها ← لانه ← تهران ← ترانه

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر