شناسه خبر: ۲۵۱۱
لینک کوتاه کپی شد

دانلود بازی آمیرزا | جواب تمامی مراحل بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مراحل 1601 تا 1650 + لینک دانلود

اگر دنبال یک بازی فکری جذاب هستید که حسابی سرگرم بشید، بازی آمیرزا انتخاب خوبی برای شماست.

بازی آمیرزا

پر بازدید

بازی آمیرزا که در مورد حدس زدن کلمات است یکی از جذاب ترین بازی های فکری می باشد.خیلی از کارشناس ها معتقد هستند که تاریخچه ی بازی آمیرزا به زمان غار نشینی برمی گردد.انسان های اولیه هم بازی می کردند و نیاز به سرگرمی داشتند ، از طرفی این انسان ها به دنبال ارتباط با هم نیز بوده اند.در این مقاله جواب بازی آمیرزا مراحل 1601 تا 1650 را برایتان آماده کرده ایم.

 

لینک دانلود بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله 1601

زجر ← باج ← جیب ← زبر ← رنج ← برج ← برنز ← زبان ← برنج ← بازی ← زیبا ← نجیب ← زینب ← زنجیر ← جریان ← بریان ← نیزار ← جبران

حل بازی آمیرزا 1602

شرم ← وام ← پری ← پیر ← میش ← آمپر ← شورا ← پارو ← شیار ← پیام ← امیر ← پیرو ← پویا ← شامپو ← مشاور ← شیپور

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1603

نفت ← تازه ← تنها ← رفاه ← زهرا ← فتنه ← نفرت ← هزار ← هرات ← فرات ← ترانه ← راهزن ← زرافه ← تهران ← فرزانه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1604

خون ← ساز ← وزن ← سخت ← توان ← خزان ← زانو ← ساتن ← ساخت ← ستون ← سوخت ← سوزن ← نخست ← نوساز ← ستوان ← خاتون ← خوزستان

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1605

خشن ← خنگ ← خون ← رخش ← گوش ← خروش ← خوشه ← رخنه ← روشن ← گروه ← گشنه ← گوشه ← گونه ← گوهر ← خرگوش

جواب بازی آمیرزا مرحله 1606

امنیت ← ستم ← تماس ← ماست ← نسیم ← تنیس ← زمین ← سایز ← زیست ← سیمان ← سینما ← آستین ← میزان ← تامین ← زمستان

جواب آمیرزا مرحله ۱۶۰۶

ستم ← تماس ← ماست ← نسیم ← تنیس ← زمین ← سایز ← زیست ← سیمان ← سینما ← آستین ← امنیت ← میزان ← تامین ← زمستان

جواب آمیرزا مرحله 1607

فشرده ← رشد ← کره ← هدف ← فکر ← دشت ← شهرک ← شهرت ← شرکت ← کشته ← ترکش ← دکتر ← دفتر ← درشت ← تفکر ← تشکررشته ← درشکه ← فرشته…

جواب بازی آمیرزا مرحله 1608

لجن ← جنگ ← جهل ← لنج ← لنگ ← لگن ← ننگ ← گله ← گنج ← گیج ← جلگه ← جنگل ← نهنگ ← نگین ← جنین…

جواب آمیرزا مرحله 1609

تبریک ← کدو ← کود ← بید ← برکت ← دکتر ← کبودکتری ← دبیر ← کویت ← کویر ← کبوتر ← کدورت ← کبریت ← تکبیر ← ترکیب ←

جواب بازی آمیرزا مرحله 1610

ماکت ← ژاکت ← آژیر ← یکتا ← کریم ← امیر ← کتری ← رژیم ← متراژ ← تاریک ← تیراژ ← ماتیک ← ماژیک…

جواب آمیرزا مرحله 1611

برنز ← بقا ← بزاق ← زبان ← زمان ← زنبق ← قرآن ← قرمز ← مربا ← نقاب ← نماز ← قربان ← مبارز ← مراقب ← منقار ← مرزبان… ←

جواب آمیرزا مرحله 1612

لکنت ← ملت ← نمک ← کمر ← ریل ← لیتر ← رتیل ← کتری ← کنترل ← تمرین ← تکمیل ← ترکمن ← نیمکت…

جواب آمیرزا مرحله 1613

مرداد ← داد ← درد ← دزد ← مزد ← زمرد ← قرمز ← مادر ← مداد ← مدار ← مراد ← مرقد ← مزار ← درآمد ← مقدار… ←

جواب بازی آمیرزا مرحله 1614

وجود ← خرج ← خون ← رنج ← نود ← نور ← جودو ← خروج ← خنجر ← درون ← نخود ورود ← خودرو ← ← ←

جواب آمیرزا مرحله 1615

عقل ← حلق ← علم ← عمق ← عمل ← عمه ← قلم ← قله ← مهم ← حلقه حمله ← قلعه ← لقمه ← محله ← معلق ← علم ←

جواب بازی آمیرزا مرحله 1616

مقوی ← شوق ← شوم ← قشم ← قوم ← مشق ← موش ← هوش ← نقشه ← میوه ← منشی ← قیمه ← شومینه 

پاسخ بازی آمیرزا از مراحل 1 تا 1600

جواب بازی آمیرزا مرحله 1617

شمع ← عمه ← عمو ← موش ← هوش ← ماشه ← ماهی ← میوه ← مایع ← شیعه ← شایعه ← عایشه ← همایش ← معاویه ← ← ←

جواب آمیرزا مرحله 1618

مربع ← برق ← قدر ← قبر ← عمق ← عمر ← عقد ← عرق ← عقب ← عدد ← رقم ← رعد ← ربع ← درد ← عرب ← مرقد ← عقرب ← معبد

جواب بازی آمیرزا مرحله 1619

مرغابی ← باغ ← تیغ ← غرب ← مرغ ← غبار ← غربت ← مربا ← مرتب ← غیبت ← مغرب ← مربی ← غریب ← غارت ← غیرت ← بیمار ← باتری ← غرامت ←

جواب بازی آمیرزا مرحله 1620

تمشک ← تشک ← کیک ← مکش ← کشک ← کتک ← کمک ← شکم ← مشت ← متکا ← ماکت ← کشتی ← شاکی ← کاشی ← آشتی ← مشکی ← شکایت ← ←

جواب آمیرزا مرحله 1621

هجوم ← جسد ← جسم ← موج ← نجس ← نمد ← جهنم ← سجده ← ← سمند ← سمنو ← سنجد ← مسجد ← مونس ← مهندس ←

جواب آمیرزا مرحله 1622

مرمت ← حرم ← آرام مرام ← محرم ← ماما ← ماتم ← رحمت ← راحت ← ← حمام ← حرمت ← حرام ← تمام ← امام ← آمار ← مرحم ← محترم ← احترام

جواب بازی آمیرزا مرحله 1623بازی آمیرزا

سوگند ← داس ← سنگ ← نفس ← وفا ← کود ← سواد ← فاسد ← فساد ← اسفند ← فانوس ← سودان ← گوسفند ←

جواب آمیرزا مرحله 1624

تقوا ← دقت دوا ← صدا ← صوت ← قصد ← قوت ← وقت اتاق ← صادق ← قاصد ← صداقت اقتصاد

جواب بازی آمیرزا مرحله 1625

جمله ← جمل ← جمع ← جهت ← حجت ← حجم ← علت ← عمه ← ملت ← هتل ← جمعه ← حمله ← عجله ← مجله ← محله ← مهلت ← ← ←

جواب باز آمیرزا مرحله 1626

نبات ← تاب ← تبر ← ربع ← عرب ← آبان ← انار ← انبر ← عابر ← عبرت ← عناب ← ربات ← انبار ← باران ← عبارت ← اعتبار

جواب آمیرزا مرحله 1627

حنا حیا ← محسن ← مسبح ← نسیم ← حسین ← تنیس حیات ← تمساح تحسین ← آستین ← امنیت ← حمایت ← سینما ← سیمان ← مساحت ← تامین ← سیاحت ← ← ←

جواب بازی آمیرزا مرحله 1628

سینک ← تنک ← ستم ← سمت ← عکس ← نمک ← سیم ← تیم ← عینک ← معنی ← کمین ← نسیم ← نعمت ← مسکن ← سمعک ← تنیس ← تسکین ← نیمکت ← ← ←

جواب آمیرزا مرحله 1629

خانم ← خام ← یمن ← چین ← چای ← میل ← پنج ← میخ ← چمن ← نخل ← ← ملخ ← ← خان ← خیال ← خالی ← خیام ← میلان ← یخچال ← ← ←

جواب بازی آمیرزا مرحله 1630

آدینه ← رنج ← جاده ← جهاد ← جهان ← درجه ← نادر ← نجار ← جیره دنیا ← انجیر ← جریان ← دینار ← دایره ← آینده ← هیجان ← هجران ← ناهید ← ←

جواب بازی آمیرزا مرحله 1631

عهد ← دعا ← عمه ← چدن ← چمن عمان ← ماده ← مانع ← معدن ← معده معنا ← نامه ← چانه ← دامنه ← چمدان ← همدان ← ← ←

جواب آمیرزا مرحله 1632

نوسان ← سمنو ← مونس ← سیما ← نسیم ← موسی ← سویا ← یونس ← ناموس ← سبمان ← سینما ← یونان ← مساوی ← سمنان ← نینوا ← ← ←

جواب آمیرزا مرحله 1633

زوج ← اوج ← هوا ← گاز ← گاو ← گیج ← آویز ← هویح ← جیوه ← یوگا ← ویزا ← گیوه ← گیاه ← گوجه ← جزوه ← آگهی ← جایزه ← زاویه…

جواب بازی آمیرزا مرحله 1634 آمیرزا

مزد ← میز ← یزد ← زاهد ← مهدی ← زمین ← نیزه ← هیزم ← همزن ← نامه ← ماده ← زنده ← آینده ← میدان ← نامزد ← یزدان ← همدان ← ناهید ← ←

جواب آمیرزا مرحله 1635

تند ← تور ← متن ← مدت ← مرد ← نرم نور ← تمدن ← تنور ← تورم ثروت ← موثر ← مترو مدرن ← مورد ← تندرو…

جواب بازی آمیرزا مرحله 1636

برنده ← ارده ← انار برده ← بندر ← دهان نبرد ← نهاد ← اردن اداره ← انبار باران بهادر ناهار ← آهن ربا ← ←

پاسخ آمیرزا مرحله 1637

تاس ← توپ ← خون ← سخت ← سوت ← سوپ ← پتو ← ستون ← سوخت ← ← سونا ← پاسخ پوست ← ستوان…

حل آمیرزا مرحله 1637 ورژن جدید آمیرزا

باک، خبر، خوب، ابرو، کاور، کاهو، رکاب، کوره، برکه، بخار، باور، خواب، کهربا، خرابه، خوراک، روباه، خواهر

جواب بازی آمیرزا مرحله 1638

تراش ← آتش ← ترش رشت شتر ← ریش شاتر ← شیار تایر ← ترشی ← آشتی ← شرارت ← اتریش…

جواب بازی آمیرزا مرحله 1639

رمان ← چرک ← میخ عمر ← کار ← منع ← نمک ← چرم چمن ← کمان ← کلان ← چنار ← مکان ← مانع ← عمان ← رعنا ← عمران ← نارمک ← کرمان ← چمران

جواب بازی آمیرزا مرحله 1640

عمد ← عمو ← عود ← عید ← صعود ← عمود ← معدن ← معنی عمودی ← مصنوعی

 

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1640 ورژن جدید

بعد، تاب، دعا، گدا، آباد، عادت، ابتدا، ابداع، ابعاد، عبادت

جواب بازی آمیرزا مرحله 1641

یدک ← الک ← دکل ← لاک ← یار ← دلاک ← دکان ← کلان ← کلید ← دنیا ← یلدا ← ادکلن ← نژاد

جواب بازی آمیرزا مرحله 1642

موز ← گرز ← گاو ← گاز ← موش ← مرگ ← گوش ← شرم ← شام ← ارز ← ورزش ← ارزش ← گراز ← شورا ← مشاور ← گوارش ← آموزش ← گزارش ← آمرزش…

جواب آمیرزا مرحله 1643

اهانت ← تاس ← سال ← سهل ← لنت ← نسل ← سالن ← تنها ← ساکن ← سانت ← ناله ← نهال ← استان ← انتها ← آستانه ← سالانه ← لهستان ←

جواب آمیرزا مرحله 1644

رسانا ← جنس ← رنج ← نان ← آرنج ← آسان ← انار ← نجار ← اجرا ← انسان ← نارنج

جواب آمیرزا مرحله 1645

تنبک ← باک ← تاب ← آتن ← آبان ← بانک ← تانک ← تکان ← نبات ← کتاب ← کتان…

جواب آمیرزا مرحله 1646

زنگ ← وزن ← یزد ← گوی ← گندم ← گوزن ← گونی ← نوید ← زمین ← میگو ← زندگی ← مدیون ← ونیز ← ←

جواب آمیرزا مرحله 1647

قهر ← داغ ← غار ← غرق ← قیر ← یقه ← ارده ← قاره ← ایده ← هادی ← دایه ← ← دایره ← دیار…

جواب آمیرزا مرحله 1648

توجه ← جهت ← کوره ← تله ← جلو ← لکه ← هتل ← هلو ← کته ← کرج ← کوه ← توکل ← جوهر ← کولر… ←

جواب آمیرزا مرحله 1649

نازک ← اشک ← باک ← پکن ← زیپ ← پیک ← زین ← آشپز ← پزشک ← پیاز ← کاشی ← زیان ← کنیز ← کاپشن ← پیکان… ←

جواب آمیرزا مرحله 1650

گشنه شنا ← شهد ← هند ← آشنا ← آهنگ ← آگاه ← انشا ← دانش ← دشنه ← دهان ← شانه ← شاهد ← نگاه ← گناه ← دانشگاه…

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر