شناسه خبر: ۲۵۳۳
لینک کوتاه کپی شد

دانلود بازی آمیرزا | جواب تمامی مراحل بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مراحل ۱۶۵۱ تا ۱۷۰۰ + لینک دانلود

اگر دنبال یک بازی فکری جذاب هستید که حسابی سرگرم بشید، بازی آمیرزا انتخاب خوبی برای شماست.

بازی آمیرزا

پر بازدید

بازی آمیرزا که در مورد حدس زدن کلمات است یکی از جذاب ترین بازی های فکری می باشد.خیلی از کارشناس ها معتقد هستند که تاریخچه ی بازی آمیرزا به زمان غار نشینی برمی گردد.انسان های اولیه هم بازی می کردند و نیاز به سرگرمی داشتند ، از طرفی این انسان ها به دنبال ارتباط با هم نیز بوده اند.در این مقاله جواب بازی آمیرزا مراحل ۱۶۵۱ تا ۱۷۰۰ را برایتان آماده کرده ایم.

 

لینک دانلود بازی آمیرزا

جواب آمیرزا مرحله  1651

بارکد ← برد ← درک ← کبد ← کدر ← بید ← اردک ← رکاب ← کادر ← دبیر ← برادر ← دربار ← باریک ← بیدار ← بیکار ← ردیاب ← ←

جواب آمیرزا مرحله 1652

همراه ← اره ← ماه ← هرم ← وام ← آرام ← آوار ← اهرم ← ماهر ← مهره ← آواره ← هموار ماهواره…

جواب آمیرزا مرحله 1653

خیام ← شیخ ← خشم ← خشن ← شاخ ← میخ ← شخم ← خامه ← منشی ← نامه ← منها ← شاخه ← خانه ← خانم ← خیمه ← شاهین ← نمایش ← ماشین ←

جواب آمیرزا مرحله 1654

واریز ← خزر ← زخم ← موز ← میز ← آویز ← خرما ← مزار ← مریخ ← وزیر ← خیام ← امروز ← میرزا ← خرازی ← موازی…

جواب آمیرزا مرحله 1655

وین ← جلو ← جلد ← دنج ← لجن ← لنج ← دیو ← جین ← جوی ← جدی ← جدول ← نوید ← جلیل ← دلیل ← ←

جواب آمیرزا مرحله 1656

ییلاق ← قله ← یاس سیل ← یقه ← ساقه ← سیلی سیاه ← قالی ← لایق ← سایه ← سلیقه…

جواب آمیرزا مرحله 1657

اسکیت ← باک ← پست ← پیک تیم ← تماس ساکت ← ماسک ← ماکت ← متکی ← پاکت ← ایست ← پیام ← پیست ← تاکسی ← ماتیک ← ←

جواب آمیرزا مرحله 1658

ارتش ← تنور ← توان ← روشن ← شورا ← یاور ترشی ← آشتی ← شناور ← آویشن ← ویران ← اتریش ← روایت ← ←

جواب آمیرزا مرحله 1659

آبادی ← چای ← یاد ← آباد ← آچار ← چادر ← چربی دبیر ← بیدار ← ردیاب ← ایراد ← آبدارچی ← ←

جواب آمیرزا مرحله 1660

بهشت ← شوت ← هوش ← نوح ← بوته ← تشنه ← توبه ← توشه ← شنبه ← نوبت ← نوحه ← وحشت…

جواب بازی آمیرزا از مرحله 1 تا 1651

جواب آمیرزا مرحله 1661

جیوه ← جرم ← هرم ← ریه ← جوهر ← میوه ← جیره ← جهرم ← مجری هویج ← جریمه…

جواب آمیرزا مرحله 1662

وبا ← باک ← پاک ← پوک ← کپی ← آبی ← باکو ← کوبا ← اکیپ ← پویا ← دمکنی

جواب آمیرزا مرحله 1663

درد ← دزد ← رشد ← زرد گرز گرد یزد ← دیگ ← ریگ شگرد ← شدید ← گردش ← رشید ← گریز ← دزدگیر ←

جواب آمیرزا مرحله 1664

مسافرت ← فرش ← مشت ← رستم ← فشار ← ماست ← سفارت ← سفارش ← شرافت ← مسافت ← مسافر ← ←

جواب آمیرزا مرحله 1665

شیلی ← تشک ← دشت دکل ← مشکل ← شیک ← کیش ← کلید ← شلیک ← کشتی ← ←

جواب آمیرزا مرحله 1666

عسل ← علف ← فعل ← نعل نفس ← سیل ← فیل ← سعی ← سیلی ← فسیل ← سینی ← عیسی ← ←

جواب آمیرزا مرحله 1667

چابک بوق ← قاب ← قوچ ← باک ← پوچ ← پوک ← چاق ← جاپ ← چوب ← کوچ ← جاقو ← باکو کوبا ←

جواب آمیرزا مرحله 1668

کرسی ← خرس ← خوک ← سحر سرخ ← سکو ← کسر ← وحی ← سیرک ← ریسک ← خسرو ← سیخ ← خروس ← کویر ← ←

جواب آمیرزا مرحله 1669

وطن ← افق ← وان ← وفا ← قیف ← قوی ← فانی ← افقی ← قوطی ← طوفان

جواب آمیرزا مرحله 1670

دینام ← نمد ← چمن ← منچ ← چای ← دیو ← چین ← دامن ← نماد ← چمدان ← میدان ← موچین…

پاسخ آمیرزا مرحله 1671

لواش ← اتو ← گلو ← بلا ← گشت ← لبو ← گوش ← تلاش ← گواش ← گلاب ← گوشت ← تابش ← بالش ← الگو ← آشوب ← شتاب ← تابلو ← آبگوشت ← تاول

حل بازی آمیرزا مرحله ۱۶۷۲ به بعد

ریتم ← خام ← رخت ← متر ← میخ ← آخرت ← خرما ← مریخ ← خمیر ← خیار ← مختار ← تاریخ

جواب آمیرزا مرحله 1673

دشت دوش ← زشت ← زود ← شوت ← کدو ← کشو ← کود ← تیز ← یزد ← شوید ← کویت ← کشتی

جواب آمیرزا مرحله 1674

سوپ ← سوگ ← سکو ← سگک ← مگس ← پوک ← سیم ← پیک ← کوی ← موسی ← میگو ← مسکو

جواب آمیرزا مرحله 1675

صدا ← دیو ← جاده ← جادو ← جهاد ← ایده ← جیوه ← صیاد ← هویج ← جاوید ←

جواب آمیرزا مرحله ۱۶۷۵ سری جدید

سیب ← تبر ← بورس ← توبه ← رتبه ← رسوب ← سوره ← بیست ← تیره ← ریسه ← هویت ← سوریه ← تسویه ← بورسیه ← روسیه

جواب آمیرزا مرحله 1676

ارگ رنگ رکن ← نان ← ننگ ← کار ← نگار ← کران ← کنار ← کنگر ← گران ← راکن ← نگران

جواب آمیرزا مرحله ۱۶۷۶ سری جدید

جمع ← عاج ← سمج ← جنم ← منع ← جسم ← نجم ← امان ← آنجا ← عمان ← مانع ← انعام ← معنا ← انجام ← آسان ← آسمان ← انسجام

جواب آمیرزا مرحله1677

ماش ← ارزش ← ارزن ← زمان ← نماز ← نرمش ← زرین ← زیان ← نیاز ← زمین ← ریزش ← منشی ← آمرزش ← نیزار ← ارمنی ← ماشین ← نمایش ← شیراز ← شنزار ← شیرزن

جواب آمیرزا مرحله ۱۶۷۷ سری جدید

سوم ← سکو ← سمنو ← سینی ← کیوی ← نیکو ← سینک ← مسکو ← نسیم ← کمین ← کوسن ← مونس ← مسکن ← سکون ← مسکین ← سیمین ← مسکونی

جواب آمیرزا مرحله 1678

زانو ← زوم ← عزا ← عزم ← عمو ← ناز ← نوع ← عمان ← مانع ← معنا ← آزمون ← معاون

جواب مرحله ۱۶۷۸ جواب دوم

فدا ← فهم ← هدف← یاد← ماده ← ایده← مهدی ← فهیم ← مفید ← هدیه ← فایده ← فهیمه ← فهمیده ←  دهه

جواب آمیرزا مرحله 1679

آسیا ← رنج ← سنج ← اسیر ← ساری ← جاری ← رایج ← ناجی ← اجرا ← رسانا ← جریان ← انجیر ← ایران ← نجاری

جواب آمیرزا مرحله 1680

یازده ← سیزده ← یزد ← سید ← ساز ← هدف ← یاس ← سایز ← ایدز ← ایزد ← اسید ← سایه ← هادی ← زاهد ← سفید ← سیاه ← فساد ← فاسد ← سازه ← ساوه ← ایده

جواب آمیرزا مرحله ۱۶۸۰ سری جدید

فخر ← فرخ ← فرم ← نرخ ← میخ ← فین ← خرمن ← مریخ ← مخفی ← خمیر ← منفی ← نیمرخ ← نفرین

جواب آمیرزا مرحله 1681

بعد ← ادب ← دعا ← بید ← دبی ← عیب ← عادت ← عادی ← عبادت ← دیابت ← تبعید ← عیادت

جواب ۱۶۸۱ آمیرزا (جواب دوم)

شفا ← شنا ← نیش ← فنی ← غنی ← آشنا ← ناشی ← شیاف ← فانی ← اشیا ← ایشان ← شایان ← افغان ← افشین

جواب آمیرزا مرحله 1682

لعل ← اجل ← جعل ← جلا ← عاج ← لال ← یال ← ایل ← علی ← جلال ← لیلا ← آجیل ← عالی ← جلیل

جواب آمیرزا مرحله 1683

اراک ← بکر ← رکن ← ناب ← آبان ← اکبر ← بران ← برنا ← رکاب ← کربن ← انبار ← انکار ← باران

جواب آمیرزا مرحله ۱۶۸۳ سری جدید

اول ← اوج ← آلو ← موج ← شوم ← جوش ← موش ← شال ← لواش ← آشوب ← بالش ← جواب ← شمال ← امشب ← جالب ← واجب ← آلبوم

جواب آمیرزا مرحله 1684

تکرر ← عکس ← کسر ← تیک ← سعی ← سرعت ← کرسی ← سیرک ← کتری ← تیرک ← سیرت ← کسری ← سریع

جواب آمیرزا مرحله ۱۶۸۴ سری جدید

جرم ← خرج ← جیر ← خون ← جین ← نرم ← نرخ ← ورم ← یمن ← میخ ← مجری ← نیرو ← مریخ ← مخرج ← خنجر ← خرمن ← خمیر ← نجومی ← نیمرخ ← نیمرو

جواب آمیرزا مرحله 1685

ونک ← ساک ← سکو ← نوک ← کوچ ← آسان ← ساکن ← سونا ← سکان ← واکس ← کوسن ← اسکاج ← واکسن ← ساواک

جواب آمیرزا مرحله ۱۶۸۵ سری جدید

سوپ ← لوس ← کسل ← کپی ← پوپک ← کیپ ← وکیل ← سیلو ← کیلو ← پلیپ ← کولی ← پلیس ← کلیپس ← پولکی ← کپسول

جواب آمیرزا مرحله 1686

سخت سوخت ← توان ← ستون ← نخست ← استان ← سنوات ← سخاوت ← ستوان ← ساختن ← خاتون ← توانا ← تناسخ ← تاوان ← اوستا ← استوا ← خواستن

جواب آمیرزا مرحله ۱۶۸۶ سری جدید

اشک ← کیف ← فرش ← کیش ← ریش ← فکر ← کفش ← اردک ← شریف ← ردیف ← کفاش ← کارد ← کادر ← فشار ← فردا ← شریک ← شکاف ← کافر ← شکار ← فریاد

جواب آمیرزا مرحله 1687

عاج شمع ← جام جمع ← عهد ← جهش ← دهم ← عمه ← مشهد ← معاد ← شهد ← ماده ← عمده ← جاده ← شجاع ← جهاد ← جمعه ← جامد ← معده ← داعش ← جامعه

جواب آمیرزا مرحله ۱۶۸۷ سری جدید

ارگ ← دره ← رشد ← شاد ← شاه ← شهر ← گره ← گدا ← گرد ← ارده ← شاهد ← گردش ← گشاد ← شاهرگ ← درگاه ← هشدار ← شاگرد

جواب آمیرزا مرجله 1688

ابد ← مدد ← داد ← درد ← مربا ← مدار ← مداد ← مخرب ← مخدر ← مردد ← مادر ← خمار ← خرما ← خراب ← خادم ← بخار ← خرداد ← مرداب ← مرداد ← درآمد ← رخداد

جواب آمیرزا مرحله ۱۶۸۸

ادب ← مدد ← داد ← درد ← مداد ← مربا ← مدار ← مخدر ← مردد ← مخبر ← مادر ← خمار ← خرما ← خراب ← خادم ← بخار ← خرداد ← مرداد ← درآمد ← رخداد ← رامبد ← مرداب

جواب آمیرزا مرحله 1689

غار ← فجر ← فرج ← رای ← یار ← جیغ ← غفار ← فارغ ← جاری ← رایج ← آجر ← اجرا ← جغرافیا ← ایرج

جواب امیرزا مرحله ۱۶۸۹ جواب دوم

چرب. برس. سدر. چادر. سبد. سراب. سرب. چای. چسب. باید دبیر. دیار. . بیدار.سرداب. دچار. آدرس. ردیاب. چادری. بسیار. سیراب

جواب آمیرزا مرحله 1690

کلم ← الک ← کلر ← لاک ← پوک ← پول ← پلک ← کما ← پلو ← آمپر ← کلام ← پولک ← پلاک ← پارو ← ولرم ← مکار ← مالک ← لامپ ← پارک ← کولر ← آمپول

جواب امیرزا مرحله ۱۶۹۰ راه حل دوم

خدا. دوم. اخمو . خیمه. خیام . مهدی. میوه.دایه. یهود. هادی. ایده. ماهی.دخمه. خامه. ادویه. خمیده.

جواب آمیرزا مرحله ۱۶۹۰

کلم ← الک ← کلر ← لاک ← پوک ← پول ← پلک ← کما ← پلو ← آمپر ← کولر ← پارک ← لامپ ← مالک ← مکار ← ولرم ← پارو ← پلاک ← کلام ← پولک ← آمپول

جواب آمیرزا مرحله ۱۶۹۱ سری جدید

تنگ ← تور ← گاو ← تیر ← تایر ← واگن ← توان ← گران ← تینر ← یاور ← نیرو ← گونی ← رویا ← گاری ← گریان ← انگور ← گیتار ← ویران ← روایت ← نگاتیو ← گرانیت

جواب آمیرزا مرحله1691

ارده ← شوهر ← شوره ← شنوا ← شاهد ← رنده ← رشوه ← اندوه ← روشن ← دهان ← درون ← دانه ← دوره ← دوران ← هشدار ← دشوار ← شناور ← هاشور ← وردنه ← رودهن ← شهروند

جواب استادمیرزا مرحله ۱۶۹۱ راه حل دوم

تنگ. تور. گاو.تیر. تایر. توان.واگن. نیرو. تینر. یارو. گونی.گرانیت. انگور. ویران. رویا. روایت. گاری. گیتار. گریان

پاسخ آمیرزا مرحله 1692

جان ← سیل ← نسل ← لوس ← لجن ← یاس ← سال ← سالن ← جوان ← یونس ← ویلا ← سیلو ← سویا ← سوال ← لیوان ← وانیل ← انجیل ← یاسوج

پاسخ آمیرزا مرحله 1693

دفن ← مدل ← نمد ← ملی ← دیو ← دوم ← لیمو ← منفی ← مدنی ← فومن ← فیلم ← مفید ← مولف ← دلفین ← مدیون ← ملودی

پاسخ آمیرزا مرحله 1694

اول ← اپل ← مام ← مدل ← پول ← دوام ← لامپ ← مدال ← مولد ← پماد ← پالم ← مودم ← آمپول ← مداوم ← پولاد

پاسخ آمیرزا مرحله 1695

برق ← تبر ← ترب ← ربط ← قبر ← قطب ← قطر ← رقبت ← بیت ← قیر ← بطری ← ترقی ← رقیب ← تقطیر

جواب بازی آمیرزا مرحله ی 1695(گزینه ی شروع بازی):

کنه ← کهن ← گره ← نگاه ← گریه ← کهیر ← گیره ← کینه ← آگهی ← گیاه ← گاری ← گناه ← گران ← کنگر ← کنار ← کنگره ← کرایه ← کنایه ← کیهان ← یکرنگ.

پاسخ آمیرزا مرحله 1696

جدا ← جسد ← چدن ← چای ← چین ← سید ← جدی ← سجاد سنجد ← سینا ← چیدن ← ناجی ← جانی ← اسید ← نساج

پاسخ آمیرزا مرحله 1697

عضو ← عوض ← وات ← وضع ← آیه ← تهی ← تهوع ← واهی ← هویت ← هیات ← تواضع ← تعویض ← ضایعه

پاسخ آمیرزا مرحله 1698

زرع ← عزل ← لرز ← ورز ← ولع ← لیز ← ریز ← ولی ← علی ← روزی ← وزیر ← زیلو ← لوزی ← لیزر

پاسخ آمیرزا مرحله 1699

کاش ← کند ← کنش ← آیین ← اندک ← دانش ← دکان ← شاکی ← شیاد ← اکید ← شاید ← شادی ← دایی ← نیایش

پاسخ آمیرزا مرحله 1700

برج ← برد ← بوم ← جبر ← درو ← رجب ← دوم ← وجب ← مجدد ← درود ← مودب ← مجرب ← مجرد ← مدبر ← موجب ← مورد ← بدرود ← مجبور ← مردود ← مددجو

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر