شناسه خبر: ۲۵۴۱
لینک کوتاه کپی شد

روش بازی آمیرزا | جواب کامل بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مراحل 1701 تا 1750 | دانلود بازی آمیرزا

بازی آمیرزا در واقع همان حدس کلمات است که بسیار شهرت پیدا کرده است. در ادامه جواب بازی آورده شده است.

بازی آمیرزا

پر بازدید

بازی آمیرزا یا همان حدس کلمات بسیار رونق پیدا کرده و طرفداران بازی آمیرزا در هر سنی مشغول به بازی هستند. اگر هنوز روش بازی آمیرزا را بلد نیستید در ادامه توضیح داده ایم. همچنین لینک دانلود و جواب مراحل 1701 تا 1750 هم آماده کرده ایم.

روش بازی آمیرزا

در هر مرحله تعدادی حرف در یک سینی پایین صفحه چیده شده و در بالای صفحه خانه هایی برای کلماتی که باید پیدا شوند وجود دارد.در مراحل ابتدایی تعداد حروف سینی و تعداد خانه ها کمتر است.هر چه مراحل پیش می رود تعداد کلمات و تعداد حروف شان افزایش می یابد.

برای ثبت هر کلمه در جای خود، حرف اول را لمس کرده و بدون برداشتن انگشت، به ترتیب روی حروف بعدی بکشید.

روی آخرین حرف انگشت را بردارید.به این ترتیب کلمه مورد نظر در بالای صفحه در محل خود درج می گردد.کلمات بعدی را هم به همین ترتیب پیدا کنید.

پاسخ آمیرزا مرحله 1701

دوغ ← شغل ← شنل ← شهد ← غول ← لغو ← نوه ← هلو ← هود ← هوش ← دشنه ← شلوغ ← شهود ← هندل ← هلند

حل آمیرزا مرحله 1702

برش ← مدت ← رشت ← ثمر ← ثبت ← دشت ← تشر ← ترش ← تمر ← مشت ← درشت ← مرشد ← شبدر ← شربت ← مثبت ← مدبر ← تدبر ← مرتب

جواب بازی آمیرزا مرحله1703

نهیب ← نیت ← ابهت ← هویت ← هیبت ← بیوه ← نوبت ← نبات ← نبوت ← تنها ← تباه ← بوته ← بتون ← توبه ← نهایت ← بتونه ← باتون ← انبوه ← تنبیه ← توهین ← نیابت

حل آمیرزا مرحله 1704

زشت ← کشت ← کرج ← تشک ← جزر ← کشتزار ← زجر ← کاشت ← شرکت ← زکات ← زجرکش ← ارتش ← زرشک ← تشکر ← ترکش ← ترشک ← ارزش ← شراکت ← کشتار

پاسخ آمیرزا مرحله 1705

ناحیه ← حنا ← ضمن ← محض ← هضم ← حیا ← ضامن ← منها ← نامه ← همان ← ایمن ← ماضی ← میانه

حل آمیرزا مرحله 1706

احیا ← آفت ← تحت ← تفت ← فتح ← حتی ← آیت ← حیف ← فاتح ← یافت ← حیات ← ایفا ← تافت

جواب بازی آمیرزا مرحله 1707

رند ← آباد ← نبرد ← روند ← روان ← درون ← بندر ← وارد ← بانو ← آوار ← باور ← باران ← وادار ← اروند ← روبان ← روبند ← نابود ← ناروا ← آبدار ← آوردن ← دوران

حل آمیرزا مرحله 1708

نانوا ← فنر ← نان ← نفر ← نور ← وفا ← رنو ← انار ← روان ← نانو ← نوار ← فوران ← فراوان

پاسخ آمیرزا مرحله 1709 بازی آمیرزا

مجاز ← تاج ← لمس ← سزا ← املت ← مجزا ← مجال ← مجاز ← ماست ← لازم ← سلام ← سالم ← جمال ← تماس ← تجسم ← تجمل ← مجلس ← سماجت ← سلامت ← مزاج

حل آمیرزا مرحله 1710

کتف ← کیف ← فکر ← رفت ← کویر ← کویت ← کروی ← کیفر ← رویت تفکر ← فتیر ← فوری ← کوفت ← کفتر ← وفور ← کتری ← کفیر

جواب آمیرزا مرحله 1711

ایل دست ← سیم ← میل سال ← ستاد ← مدال ← دلتا ← سیما ← تامل ← مایل ← لبست ← یلدا ← سدیم ← تسلیم ← استیل ← تمایل ← میلاد دستمال

جواب بازی آمیرزا مرحله 1712

مرمر ← رحم ← محو ← محک ← موم ← مکر ← محرم ← محرک ← محور محکم مرور ← مکرر ← محروم ← محکوم ← مرحوم

حل بازی آمیرزا مرحله 1713

لگو ← ببر ← بمب ← لبو ← مرگ ← گرم ← گرو ← گلو ← گور ← بلور ← روبل ← مورب ← ولرم ← موبر

حل بازی آمیرزا مرحله 1714

تایمر ← منت ← ترنم ← تمنا ایمن ← ریتم ← متین ← تیتر ← متانت ارمنی ← امنیت ← تمرین ← تامین رامین ← تیمار

حل بازی آمیرزا مرحله 1715

سایز ← سیب ← باج ← باز ← جدا ← جزا ← ساز ← سبز ← یزد ← جیب ← بسیج ← ایدز ← زیاد ← آبجی ← زیبا ← سبزی ← بازی ← آسیب ← ایزد ← جایز

حل بازی آمیرزا مرحله 1716

جوک ← اشک باک ← پوک ← کاش ← کاج ← کاپ ← کجا ← کشو ← پوشک ← کاوش ← کوشا ← پوشا ← ←

حل بازی آمیرزا مرحله 1717

مثلا ← اثر ← مثل ← جلب ← جبر ← جلا ← باج ← ارج ← ارث ← ثمر ← جالب ← جبار ← جمال رمال ← مثال ← مجال مجزا ← برملا

حل بازی آمیرزا مرحله 1718

لتیان ← ایل ← تنگ ← لنگ ← لگن ← نیت ← انگل ← پالت ← پلنگ ← گالن ← گیلان ← پلاتین ← پنالتی

حل بازی آمیرزا مرحله 1719

ناقابل ← آقا ← نقد ← بدل ← بلد ← بقا ← قاب ← نقاب ← ناقل ← لادن قلاب ← قالب ← قبلا ← بقال بالن ← الان ← بلند ← اقبال ← دنبال انقلاب ← دقل

حل بازی آمیرزا مرحله 1720

مدح ← مهم ← ادا ← حمد مام ← ماده ← مدام ← مداح ← محمد ماما ← اهدا ← حمام ← امام ← احمد ← همدم مادام ← ادامه آماده

جواب آمیرزا مرحله 1721

شیری ← رشک ← قشر ← نقش ← کنش ← نیش ← شیک ← کیش ← قیر ← نقی ← شرق ← شریک ← قرین ← شیرین ← نیشکر

جواب آمیرزا مرحله 1722

دوم ← تنش ← همت ← نشت ← منش ← نهم ← متن ← مدت ← تشنه ← توده ← دیشب ← مشهد ← دشمن ← توهم ← توشه تمدن ← دشنه ← هشتم ← دمنوش ← هوشمند

جواب آمیرزا مرحله 1723

دیشب ← بخش ← بدن ← بند ← خشن ← دبش ← نبش ← شیخ بید شیب ← بینش ← ببخشید ← بخشیدن

جواب بازی آمیرزا مرحله 1724

صحن حلب ← حول ← صبح ← صلح ← لبو ← لحن ← لوح ← نحو ← نصب ← وصل ← نوح ← نوبل ←

جواب آمیرزا مرحله 1725

لیته ← اهل ← لات ← هتل ← یال ← ایل ← آیه ← لایه ← اهلی ← تیله هیات ← آتلیه ← ایالت ← الهیات

جواب آمیرزا مرحله 1726

پیک ← پتک ← پوک ← پیت ← تیپ ← کپی ← پارک ← پرتو ← پیرو ← کپور ← کویر ← کتیرا ← تیوپ ← کتری ← کویت ← پیکر ← کروی ← تکاور ← تاریک ← کاپوت ← روایت

جواب آمیرزا مرحله 1727

کهن ← سهل ← سکه ← عسل ← عقل ← عکس ← قلع ← قله ← قلک ← لکه ← نعل ← نسل ← نقل ← کسل ← کنه ← فلعه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1728

لبه بیل ← شیب ← بیش ← علی ← عیب ← عیش ← شعبه ← شعله ← شبیه ← بیشه ← شبهه ← شیعه

جواب آمیرزا مرحله 1729

هومر ← نمو ← وهم ← چمن ← منچ ← چین ← هیچ ← نهم ← میوه نمره ← نیرو ← چیره ← هومن ← نیمه ← میهن ← مورچه ← نیمرو ← موچین ← منوچهر

جواب آمیرزا مرحله 1730

بمب ← ثبت ← مکث ← بیم ← تیک ← تیم ← کمی ← تکی ← مثبت ← کتبی ← مکتب ← متکی ← کمیت

جواب آمیرزا مرحله 1731

اوج ← جان ← جشن ← جوش ← نشا ← پنج ← پوچ ← چاپ ← جوان ← نجوا ← پانچ ← چوپان ← جوشان ← نوپا

جواب آمیرزا مرحله 1732

ساس ← سست ← سیر ← آستر ← تراز ← تزار ← تراس ← سزار ← ستیز ← سیرت ← زیست ← سایز ← استرس ← زیارت ← سرایت ← تاسیس ← ریاست ← سیاست

حل آمیرزا مرحله 1733

هچل(ه چ ل) ← لچک ← حول ← چله ← چکه ← ← کله ← کوه ← کوچ ← کچل ← چهل ← کوله ← کوچه ← کلوچه ← کوچولو

پاسخ آمیرزا مرحله 1734

قدمت ← قند ← دقت ← نقد ← رقم ← رمق ← قدم ← دمق ← کندر ← کمند ← ندرت ← منکر ← مرقد ← تقدم ← قدرت ← دکتر ← تندر ← ← تمدن ← مدرک ← مقتدر ← ترکمن

حل آمیرزا مرحله 1735

درو ← مدت ← دوم ← تیر ← دیر ← تورم ← دورو ← مترو ← مروت ← توری ← مورد ← ورود ← مرید ← رویت ← ورودی ← ریتم ← تومور ← موتور ← ← تیم ← ور

پاسخ آمیرزا مرحله 1736

اول ← لوچ ← چسب ← چوب ← بلوا ← بلوچ ← تاول ← توسل ← سوال ← لباس ← تسلا ← وبال ← تابلو ← توچال ← چالوس

پاسخ آمیرزا مرحله 1737

بمب ← بهت ← سبب ← ستم ← سمت ← سهم ← مته ← مست ← همت ← بسته ← تبسم ← تسمه ← هسته

پاسخ آمیرزا مرحله 1738

بنز ← گرز ← بزم ← زنگ ← گمان ← گراز ← نگار ← نماز ← منبر ← مزار ← ← ارزن ← زمان ← زرنگ ← زبان ← بزرگ ← برنز ← بارز ← آبرنگ ← مبارز ← مرزبان

پاسخ آمیرزا مرحله 1739

خاک ← خدا ← فسخ ← کاخ ← فدک ← خفا ← خیس ← سیخ ← فاسد ← فساد ← کساد ← اسکی ← سفید ← کافی ← اکید ← اکسید ← ←

پاسخ آمیرزا مرحله 1740

شرف ← شفا ← فاش ← فرش ← فردا ← ارشد ← شادی ← اشرف ← شیاد ← فراش ← شریف ← فشار ← دیار ← رشید ← ردبف ← ارشاد ← افشار ← اشراف ← آرایش ← ایراد

حل آمیرزا مرحله ۱۷۴۱

ناب ← امن← مطب ← طلب ← بطن ← طلا ← طالب ← مطلب ← طناب ← املا ← بالن ← بالا ← باطن ← باطل ← الان ← آبنما

پاسخ آمیرزا مرحله 1742

آقا ← نقد ← قند ← تنه ← دقت ← نهاد ← قناد ← قنات ← دهان ← دانه ← اتاق ← دهات ← اقتدا ← دهقان ← اهانت ← نقاهت ← انتها ← انتقاد

پاسخ آمیرزا مرحله1743

یوز ← زار ← زوم ← آرزو ← ویزا ← امیر ← یاور ← راوی ← رازی ← زیرا ← وزرا ← مزار ← زوار ← امور ← آویز ← میرزا ← امروز ← واریز ← ازمیر ← موازی ←

پاسخ آمیرزا مرحله 1744

خرد ← خرس ← سده ← سرخ ← هدر ← هرس ← هست ← گره ← خسته ← دختر ← درخت ← درست ← دسته ← گرده ← گستره ← گسترده

پاسخ آمیرزا مرحله 1745

تله ← تپل ← تپه ← لپه ← هتل ← هچل ← پرت ← پله ← چتر ← چرت ← چله ← پرچ ← چهل

پاسخ آمیرزا مرحله 1746

رکن ← کسر کنج ← کور ← جوک ← ترسو ← ترنج ← تنور ← جسور ← سکوت ← نوکر ← سنتور ← سکونت ← کنسرو ← کنسرت

پاسخ آمیرزا مرحله 1747

آرد ← ارس ← داس ← درس ← ساس ← سدر ← سرد ← راس ← آدرس ← درسا ← سراسر ← سردار ← سرسرا

پاسخ آمیرزا مرحله 1748

رها ← فرد ← فدا ← دار ← راه ← رده ← طرف ← هدر ← طرد ← فردا ← طفره ← آهار ← رفاه ← طاهر ← اهدا ← افطار ← افراط ← اطراف ← اداره

پاسخ آمیرزا مرحله 1749

ارج ← جرم ← حجم ← حرم ← رام ← رحم ← حیا ← جراح ← حراج ← حرام ← حریم ← جاری ← رایج ← حاجی ← حامی ← مجری

جواب امیرزا ۱۷۴۹ (جواب جدید)

اوج ← گیر ← جگر ← جوی ← گاو ← گور ← گرجی ← جاری ← اجیر ← یاور ← راوی ← جوار ← جارو ← گویا ← گیرا ← جگوار ← واگیر

پاسخ آمیرزا مرحله 1750

آوا ← انس ← سهو ← نوا ← هوس ← اسوه ← انشا ← اونس ← ساوه ← شانس ← شانه ← شنوا ← هاون ← سوهان ← شناسه

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر