شناسه خبر: ۲۵۵۴
لینک کوتاه کپی شد

معرفی بازی آمیرزا | روش بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله 1751 تا 1800 | دانلود بازی آمیرزا

برای دانلود و اطلاع از جواب بازی آمیرزا ادامه مطلب را بخوانید

بازی آمیرزا

پر بازدید

بازی آمیرزا در واقع حدس کلمات از حروف درهم داده شده است و بازی آمیرزا توانسته از سال 1397 تا به امروز هواداران خاص خود را پیدا کند. این بازی با در اختیار قرار دادن حداقل 3 حرف به بازیکن از وی حدس کلمات معنی دار را میخواهد و بازیکن باید با حدس درست کلمه مرحله را پشت سر بگذارد. در این قسمت جواب مراحل 1751 تا 1800  بازی آمیرزا را آماده کرده ایم.

دانلود بازی آمیرزا

جواب آمیرزا مرحله 1751

قشر ← افق ← رقص ← شال ← شرف ← صاف ← صفر ← فصل ← فقر ← قفل ← صفا ← شلاق ← صراف ← صفرا ← فراش ← قرص

جواب آمیرزا مرحله 1752

قزل ← رزق ← قیر ← میل ← ملی ← لیز ← گرم ← مرگ ← مرز ← گرز ← قلم ← رمز ← رقم ← رزم ← لرز ← گریم ← قرمز ← زگیل ← ریمل ← قمری ← گلیم ←

جواب آمیرزا مرحله 1753

رتیل ← آفت ← تلف ← فال ← ایل ← ایفل ← دلیر ← دریل ← ردیف ← دیار ← لیتر ← فتیر ← ریال ← فلات ← دلتا ← دلار ← دفتر ← فرات ← درایت ← فیلتر

جواب آمیرزا مرحله 1754

خبری ← ببر ← بخش ← برش ← خبر ← رخش ← خیر ← شیخ ← بیخ ← شیب ← خیبر ← بشیر ← بیش

جواب آمیرزا مرحله 1755

ابد ← بست ← بود ← ترس ← سبد ← بید ← سود ← ایوب ← بیست ← آسیب ← ستاد ← دوست ← دوات ← درایت ← بیسواد ← یبوست ← تساوی ← دویست ( ← 200)

جواب آمیرزا مرحله 1756

سند ← آیه ← نیت ← تنها ← سینه ← نسیه ← هستی ← آینه ← سایه ← تنیس ← سیاه ← نهاد ← ساده ← دهات ← دانه ← سنتی ← هدایت ← ناهید ← آینده ← آستین ← تندیس

جواب بازی آمیرزا مرحله 1757

همیار ← چهل ← هچل ← هیچ ← چای ← رمال ← چیره ← ریمل ← اهلی ← لایه ← مایل ← ماهی ← ریال ← چهار ← چاله ← چاره ← مهار ← مچاله ← ملایر ←

جواب بازی آمیرزا مرحله 1758

تشک ← شفا ← کشف ← کتف ← فاش ← فتح ← فحش ← وفا ← کاش ← کاشف ← کاوش ← کاشت ← وحشت ← کفاش ← فتوا ← شکاف ← شوکت ← وفات ← کوشا ← شکوفا

جواب بازی آمیرزا مرحله 1759

خرد ← گله ← دخل ← گره ← دهل ← هدر ← گود ← گروه ← گردو ← گرده ← روده ← رودل ← دوره ← خوره ← خردل ← لودر ← گوهر ← دورگه ← دلخور ← ولگرد

جواب آمیرزا مرحله 1760

ترس ← تمر ← عاج ← جمع ← سمج ← تاجر ← مسرت ← مرجع ← سرما ← سرعت ← ساعت ← رستم ← راست ← تماس ← جرات ← جسارت ← عمارت ← معراج ← مستاجر ← تجسم

جواب آمیرزا مرحله 1761

متکا ← تلف ← کتف ← حمل ← فلک ← مفت ← محک ← املت ← کلام ← کلاف ← کامل ← ملاک ← کلفت ← لحاف ← فلات ← حکمت ← حالت ← تکلم ← محال ← کمال ← تکامل

جواب آمیرزا مرحله 1762

اذن ← ذکر ← پاک ← ریا ← کپی ← کیپ ← پارک ← کران ← کنار ← پنیر ← کیان ← پیکر ← پیکان ← پیکار

جواب بازی آمیرزا مراحل 1 تا 1750

جواب آمیرزا مرحله 1763

جدا ← فکر ← کدر ← کرج ← اردک ← راکد ← فردا ← کادر ← دیار ← ردیف ← کافی ← جاری ← رایج ← اکید ← فریاد ← کیفر

جواب آمیرزا مرحله 1764

قید ← شقه ← قشر ← هدر ← شرق ← ارشد ← یراق ← قاری ← شیره ← ریشه ← شیاد ← شهید ← قدیر ← شیار ← قاره ← قادر ← شاهد ایده ← هشدار ← دایره ← داریه(د ← ا ← ر ← ی ← ه)

جواب آمیرزا مرحله 1765

تور ← قوت ← قوی ← تحقق ← وقیح ← قوری ← رقیق ← حقیر ← حریق ← ترقی ← حوری ← حیرت ← رویت ← حقوق ← تحقیر ← تحقیق ← حقیقت

جواب امیرزا مرحله 1766

ابد ← اسب ← باب ← حاد ← حبس ← حدس ← حسد ← داس ← سبب ← سبد ← گدا ← حباب ← حساب

جواب امیرزا مرحله 1767

فنر ← نفر ← نهر ← نوه ← پهن ← روغن ← غرفه ← غفور ← غوره ← فروغ ← پوره ← پونه ← فرغون

جواب امیرزا مرحله 1768

تنگ ← تپل ← لگن ← پتو ← پول ← گرو ← گور ← تنور ← تونل ← لنگر ← پرتو ← پلنگ ← گلپر ← تلنگر

جواب امیرزا مرحله 1769

تعهد ← بعد ← بها ← بهت ← عهد ← دعا ← عده ← باده ← معده ← معبد ← ماده ← عهده ← مبدا ← عادت ← تباه ← تابع ← بدعت ← همتا ← معتاد ← مهتاب ← عبادت

حل امیرزا مرحله 1770

جان ← جوش ← خان ← خشن ← خوش ← سنخ ← شاخ ← نجس ← اونس ← جوان ← سنجش ← شانس ← نجوا ← جوشان

جواب امیرزا مرحله 1771

دام ← ملت ← تیپ ← تامل ← پلید ← یلدا ← امید ← پیدا ← پیام ← پماد ← پدال ← پالت ← مدال ← لامپ ← مایل ← تمایل ← دیپلم ← پیامد ← دیپلمات

جواب امیرزا مرحله 1772

حبس ← یاس ← شیب ← یبس ← حساب ← شهاب ← آسیب ← سیاه ← شاهی ← سایه ← شبیه ← بیشه ← حبشه ← شاسی ← حاشیه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1773بازی آمیرزا

قاب ← قوا ← ورق ← قوی ← ابرو ← باور ← براق ← وقار ← راوی ← یاور ← یراق ← رقیب ← رقیق ← قایق

جواب بازی آمیرزا مرحله 1774

یغما ← غرب ← غیب ← غیر ← راغب ← غبار ← مغار ← مغرب ← مربی ← ← غریب ← غایب ← بیمار ← مغایر ← مرغابی

جواب بازی آمیرزا مرحله 1775

گرو ← گاز ← وجب ← جگر ← جزا ← جزر ← زوار ← رواج ← جواز ← گراز ← جوار ← جارو ← بزرگ ← بروز ← ب ← ر ← و ← ز ← باور ← بازو ← جواب ← جگوار ← بارز ← جوراب ← بازجو

جواب بازی آمیرزا مرحله 1776

چروک ← کچل ← دکل ← کلر ← کدو ← لچک ← کوچ ← کولر ← کاور ← کارد ← کادو ← چاکر ← چادر ← وارد ← رکود ← دکور ← دچار ← دلاور

جواب بازی آمیرزا مرحله 1777

دمل ← عدس ← عدل ← عسل ← عمد ← عمل ← لمس ← لگد ← مدل ← ملس ← مگس ← گسل ← معدل

جواب بازی آمیرزا مرحله 1778

است ← تست ← تشت ← شست ← ایست ← شیوا ← یواش ← سویا ← آشتی ← تساوی ← ستایش ← سیاوش ← شاتوت ← تاشو

جواب بازی آمیرزا مرحله 1779

ناب ← نمک ← ملک ← کلان ← کلام ← کامل ← کالا ← کابل کلمن ← کمان ← مالک ← بانک ← بالن ← امان ← مکان ← ناکام ← بانمک ← بالکن ← کانال ← امکان ← آبنما

جواب بازی آمیرزا مرحله 1780

الگو ← بلا ← کام ← میل ← بیم ← لیمو ← بومی ← یوگا ← گویا ← مایل ← ویلا ← گلیم ← میگو ← گلاب ← بلوا ← گلابی ← آلبوم ← لوبیا ← موبایل ← آبلیمو

جواب بازی آمیرزا مرحله 1781

انصاف ← شفا ← صاف ← صنف ← فاش ← نشا ← نصف ← صفا ← آشنا ← انشا ← شانه ← افشا ← اصفهان

جواب بازی آمیرزا مرحله 1782

موش ← مشق ← آقا ← قشم ← رقم ← رمق ← روش ← شرم ← قشر ← شوق ← شوم ← مشوق ← قوام ← شورا ← آوار ← آمار ← آشور ← مقوا ← آرام ← مشاور ← آرامش

جواب بازی آمیرزا مرحله 1783

خبر ← خرج ← خزر ← خوب ← روز ← هرز ← زوج ← برزخ ← جزوه ← جوخه ← جوهر ← خروج ← خوره ← بهروز ← جربزه ← خربزه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1784

راکن ← تانک ← تونس ← ترسو ← کوسن ← رسوا ← ساکت ← ستون ← کارون ← کنسرو ← کنسرت ← واکسن ← سروان ← اورست ← روستا ← تناور ← تانکر ← سنتور ← کارتون ← اسکوتر ← ترسناک

جواب بازی آمیرزا مرحله 1785

خیس ← سخت ← سرخ ← آخرت ← گریس ← سیرت ← خیار ← ریخت ← اختر ← تاریخ ← گریخت ← خیرات ← سرایت ← تگری ← گستاخ ← خسارت ← استخر ← تسخیر ← گیتار ← سیگارت ← خستگی ← خسارت

جواب بازی آمیرزا مرحله 1786 بازی آمیرزا

خفت ← اهل ← لخت ← تلخ ← تلف ← خال ← فسخ ← هفت ← خفه ← سفت ← فلات ← سفته ← الفت ← خسته ← خاله ← تخلف ← سفال ← تاسف ← خلافت ← تفاله

جواب بازی آمیرزا مرحله 1787

طرف ← فرط ← فطر ← مفت ← کفر ← اکرم ← کفتر ← کرات ← مکار ← متکا ← فرات ← فطرت ← راکت ← تفکر ← ماکت ← کرامت ← کفتار ← تراکم ← متفکر

جواب بازی آمیرزا مرحله 1788

پرش ← پوچ ← پیر ← پیش ← پیچ ← شرور ← پررو ← رویش ← پیرو ← پرشور ← پرورش ← شیپور ← پبشرو ← پرورشی

جواب بازی آمیرزا مرحله 1789

جنگ ← لنج ← کنج ← ریل ← جین ← جیب ← گیج ← جیر ← برنج ← بنجل ← جنگل ← نجیب ← گرجی ← لبنی ←

جواب بازی آمیرزا مرحله 1790

برف ← بغض ← ترب ← ضرب ← غرب ← غرض ← غضب ← فرض ← گفت ← رفت ← رغبت ← ضربت ← غربت ←

جواب بازی آمیرزا مرحله 1791

سوپ ← لوس ← پتو ← پست ← کسل ← کپی ← پولک ← کویت ← کیلو ← وکیل ← لیست ← پلیس ← پیست ← پوست ← توکل ← توسل ← تیوپ ← کپسول ← پولکی ← کلیپس ← تلسکوپ

جواب بازی آمیرزا ← مرحله 1792

نوسان ← نشر ← راس ← روشن ← سروش ← سوار ← شانس ← شنوا ← ناشر ← نانو ← نشان ← سروان ← سشوار ← شناور

جواب بازی آمیرزا مرحله 1793

ساز ← یاس ← یزد ← یدک ← کساد ← اسکی ← اسید ← اکید ← زاید ← ایزد ← زیاد ← ایدز ← سایز ← اکسید

جواب بازی آمیرزا مرحله 1794

خرج ← خطر ← خطه ← رها ← خطا ← جوار ← خارج ← خراج ← طاهر ← جواهر ← خاطره ← خواجه ← خوارج ← خواهر

جواب بازی آمیرزا مرحله 1795

داغ ← رصد ← صاف ← صدا ← صدف ← صفر ← صفا ← اصغر ← صیاد ← صغیر ← دریغ ← صفرا ← فردا ← فارغ ← غدیر ← صادر ← صرافی ← فریاد

جواب بازی آمیرزا مرحله 1796

برگ ← گره ← نوبر ← گربه ← گروه ← گونه ← نیرو ← گونی ← بیوه ← بنیه ← گیوه ← گیره ← گریه ← نهیب ← بیرون ← بوگیر

جواب بازی آمیرزا مرحله 1797

اصل ← صوت ← وصل ← اصیل ← وصیت ← رتیل ← لیتر ← ریال ← وصلت ← صورت ← روال ← تصور ← تاول ← وصال ← الویت ← صورتی ← صلوات ← تصویر ← ولایت ← روایت

جواب بازی آمیرزا مرحله 1798

خال ← خوف ← فال ← فضا ← فضل ← خفا ← فیض ← افول خلاف ← فضول ← ویلا ← خیال ← خالی ← ایفل

جواب بازی آمیرزا مرحله 1799

دوا ← دکه ← زود ← فاز ← هدف ← کهف ← فدک ← زاهد ← کادو ← کافه ← کاهو ← کوزه ← کوفه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1800

سهم ← سهل ← باله ← بقال ← ساقه ← سلام ← سماق ← سمبل ← لقمه ← قبله ← لباس ← مقاله ← مقابل ← باسلق ← قباله ملاقه ← سابقه ← لامسه ← مسابقه ← قابلمه

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر