شناسه خبر: ۲۵۷۲
لینک کوتاه کپی شد

جواب بازی آمیرزا | دانلود بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مراحل 1801 تا 1850 | دانلود بازی آمیرزا

بازی آمیرزا با بیش از 1500 مرحله حسابی شما را سرگرم می کند

بازی آمیرزا

پر بازدید

بازی آمیرزا یک بازی ایرانی است و در سبک حدس کلمات از حروف درهم داده شده به مخاطب توانسته از سال 1397 تا به امروز هواداران خاص خود را پیدا کند.  بازی آمیرزا با در اختیار قرار دادن حداقل 3 حرف به بازیکن از وی حدس کلمات معنی دار را میخواهد و بازیکن باید با حدس درست کلمه مرحله را پشت سر بگذارد. رفته رفته مراحل بازی برای بازکنان سخت شده و برخی از بازیکنان برای عقب نماندن از دیر دوستان و خانواده خود از تقلب در این بازی استفاده می کنند. پیشنهاد ما به شما این است که ابتدا سعی خود را در حل بازی کنید در صورتی که در حل جواب بازی ناتوان بودید از جواب بازی آمیرزا استفاده کنید.

دانلود بازی آمیرزا

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1801 بازی آمیرزا

موم ← قلع ← قدم ← عمل ← دقل ← قلم ← عدل ← عمق ← عمود ← عموم ← علوم ← معدل ← معلق ← معلم ← مقدم ← موعد ← موقع ← قلمو ← (ق ← ل ← م ← و) معلوم ← معمول

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1802

گیج ← جهان ← جوان ← نجوا ← واگن ← گناه ← گنجه ← گوجه ← گویا ← هویج ← گیاه ← جیوه ← یگانه ← هیجان ← گناوه ← گواهی ← یونجه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1803

رمق ← زرع ← سقز ← عرق ← عزت ← عزم ← قسم ← قعر ← ← ترمز ← رستم ← سرعت ← سرقت ← قرمز ← قسمت ← مسرت

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1804

بعدا ← بعد ← رضا ← رعب ← ضلع ← عدل ← عرض ← دلبر ← عابد ← عابر ← عادل ← لعاب ← دالبر ← دلربا

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1805

فرم جنم ← آمان ← مبنا بران منجر ← جناب اجرا مجرا ← مجرب منبر آرمان ← ماجرا جبران ← باران ← انبار مرجان ← جماران

جواب آمیرزا مرحله 1806

تبحر ← بسط ← مطب ← حبس ← حرم ← سطر ← ربط سطح ← رطب ← بستر ← مسرت ← ← محبس ← محبت ← رحمت ← حسرت ← حرمت ← ترحم ← تبسم ← مطرب ← مطرح ← مرتبط ← ←

جواب آمیرزا مرحله 1807

پشه ← پاره ← رشوه ← پوره ← شرور ← شورا ← شوهر ← واشر ← پوشه ← پارو ← پروا ← پرورش ← راهرو ← پرشور ← هاشور ← شراره ← پروار ← پاشوره

جواب آمیرزا مرحله 1808

شرع ← شعر ← عرش ← علی ← عیش ← شعار ← شاعر ← شیار ← عیار ← عیال ← عالی ← شایع ← شیری ← شیلی ← عشایر

حل آمیرزا مرحله 1809

صدا ← نوک ← جوک ← اندک ← جادو ← جواد ← دوان ← دکان ← نجوا ← کادو ← کنجد ← کندو ← کودن ← وجدان

جواب آمیرزا مرحله 1810

چدن ← رصد ← رند ← تندر ← دارت ← دچار ← صادر ← ناصر ← ندرت ← نصرت ← چادر ← چرند ← چنار ← اردن ← صدرا

جواب آمیرزا مرحله 1811

هرس ← سقا ← سکه ← سارق ← کسره ← کاسه ← هراس ← مهار ← قهار ← قرمه ← قاره ← سماق ← سرکه ← سرمه ← ساره ← همکار ← سامره ←

جواب آمیرزا مرحله ← 1812

اثر ← ارث ← وصف ← حرص ← حفر ← صاف ← صفا ← صفر ← صرف ← وافر ← وارث ← صحرا ← حصار ← حروف ← حراف ← صراف ← فورا ←

جواب آمیرزا 2023 مرحله 1813

سمج ← مهم ← نجس ← کنج ← کنه ← نهم ← جهنم ← مجسم ← مسکن ← ممکن ← نجمه ← همسن ← مجسمه ← منسجم

جواب استاد آمیرزا مرحله 1814

پرز ← وزن ← ارزن ← پونه ← پونز ← پناه ← هنوز ← پارو ← زهرا ← روان ← هزار ← هراز ← هارون ← روزنه ← پرواز ← راهزن ← پروانه ← روزانه ← پهناور

جواب بازی امیرزا مرحله 1815

آقا ← دشت ← دقت ← شاد ← عشق ← اتاق ← عادت ← عاشق ← عاقد ← ادعا ← داعش ← اقتدا ← اعتقاد

جواب آمیرزا مرحله 1816

اول ← وهم ← گام ← گلو ← الگو ← گیوه ← میگو ← آگهی ← گیاه ← میوه ← گویا ← مایل ← لیمو ← گواه ← گلیم ← الویه ← گلایه ← هیولا

جواب آمیرزا مرحله 1817

بکر ← تبر ← ترب ← ترک ← رطب ← طرح ← کبر ← رکب ← برتر ← برکت ← تبحر ← تبرک ← تحرک ← تکبر ← تکرر ← حرکت

جواب آمیرزا مرحله 1818

خشک ← درک ← رخش ← رشک ← شرک ← شهد ← شکر ← هدر ← دهک ← خرده ← شهرک ← کرخه ← درشکه ← شهرکرد

جواب بازی آمیرزا مراحل 1 تا 1800

جواب آمیرزا مرحله 1819

فنس ← اهل ← نفس ← سهل ← فله ← هوس ← نهال ← ناله ← لانه ← سوله ← سوال ← سفال ← ساوه ← سالن ← افول ← اسوه ← فانوس ← سوهان

جواب آمیرزا مرحله 1820

زرد ← سید ← سیر ← هرس ← یزد ← غزه ← سرد ← هرز ← رسید ← ریسه ← زیره ← دریغ ← غدیر ← غیره ← سرزده ← سیزده ← غریزه ←

جواب آمیرزا مرحله 1821

محض ← عود ← ورد ← مضر ← عوض ← وضع ← عمو ← دوم ← عمد ← عضو ← عرض ← رعد ← حوض ← عمر ← عمود ← محضر ← محور ← مدور ← مورد ← حضور

جواب آمیرزا مرحله 1822

اکو ← فلک ← لاک ← کال ← ایل ← افول ← فیلم ← کمیل ← وکیل ← کافی ← لیمو ← کلاف ← کلام ← مولف ← کامل ← موکل ← مولا ← ماکو ← کمال ← فامیل

جواب بازی آمیرزا مرحله 1823

اسم ← امن ← فنچ ← نام ← چدن ← چمن ← منچ ← دامن ← سمند ← فاسد ← مسند ← مفسد ← نادم ← نماد ← اسفند ← چمدان

جواب آمیرزا مرحله 1824

ارگ ← جکر ← گیج ← جیب ← آبجی ← ایرج ← گرجی ← دبیر ← رایج ← جاری ← اجیر ← دایر ← گاری ← دیار ← گارد ← جدار ← باید ← بیدار ← آبگیر ← بادگیر ← گرداب

جواب آمیرزا مرحله 1825

اصل ← اهم ← وصل ← آمل ← نهم ← مصون ← منها ← ناله ← نامه ← نهال ← همان ← وصال ← هومن ← ملوان ← هامون

جواب آمیرزا مرحله 1826

پنج ← پهن ← جهان ← پویا ← هویج ← جیوه ← پایه ← پاوه ← آینه ← پونه ← پهنا ← پنجه ← پناه ← نجوا ← پنجاه ← هیجان ← جوانه ← پیانو ← یونجه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1827

مکه ← کذب ← بذر ← ذکر ← اهرم ← مرکب ← مربا ← مذکر ← مذهب ← مذاب ← ماهر ← رکاب ← بهار ← برکه ← اکبر ← مهراب ← باکره ← کهربا ← مبارک ← همکار ← مذاکره

جواب بازی آمیرزا مرحله 1828

تله ← کچل ← کله ← کته ← چهل ← چکه ← لکه ← لچک ← هتل ← هلاک ← تکه ← چاله ← کالا ← کاله ← کاهل ← کلاه ← تلکه ← تاهل ← چالاک

جواب بازی آمیرزا مرحله 1829

قمه ← قدم ← قوه ← همه ← میخ ← یقه ← قوی ← قهوه ← میوه ← خیمه ← قیمه ← مقوی ← وخیم

جواب بازی آمیرزا مرحله 1830

گشت ← هشت ← رشوه ← شوهر ← شوره ← شهرت ← شربت ← گوهر ← رشته ← رتبه ← توبه ← بهشت ← بهتر ← برگه ← گوشت ← توشه ← گربه ← برشته ← برهوت ← برگشت ← بوشهر

جواب بازی آمیرزا مرحله 1831

نهم ← عمه ← آتن ← منت همت ← منع ← تمنا تنوع ← تهوع ← توان ← توهم عمان ← هوتن معنا ← نعمت ← تعاون ← معاون ← مانتو ← تومان ← منتها ← معاونت

جواب بازی آمیرزا مرحله 1832

رند ← گرد ← گند ← درنگ ← گونی ← نیرو ← فرید ← فوری ← گردو ← گردن ← فرود ← روند ← درون ← نوید ورید ← فروند ← فردین ← فروید

جواب بازی آمیرزا مرحله 1833

تلخ ← تلف ← رخت ← فرخ ← لخت ← هفت ← تخلف ← فیله ← لیته ← فتیر ← تیله لیره ← تیره ← ریخت ← رتیل ← لیتر ← تخیل ← تخلیه ← فیلتر ← هیتلر ← خلیفه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1834

زیپ ← پند ← ونیز ← پیرو ← زرین ← پریز ← وزیر ← روند ← پوند ← پونز ← پودر ← پرند ← پنیر ← پدرزن ← پیروز ← پیوند ← دیروز ← پیرزن

جواب بازی آمیرزا مرحله 1835

خلق ← خوک ← قله ← قلک ← قوه ← لکه ← یقه ← قلوه ← کلوخ ← قلهک ← هیکل ← کلیه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1836

جلو ← گیج ← جهش ← جهل ← وجه ← گله ← گلو ← گوش ← گیوه ← گوشی ← گویش ← گوجه ← جیوه ← جلگه جلوه ← شیوه ← هویج

جواب آمیرزا مرحله 1836 (ورژن جدید)

جهش، نهر، برج، جشن، نجار، ناشر، شنبه، شانه، بانه، آرنج، جنبه، بهار، برنج، انبه، جهان، جبران، شبانه، هجران، هنجار، شهربان

جواب بازی آمیرزا مرحله 1837

وفا ← فنی ← یون ← فاو ← فنون ← نانو ← فانی ← نوین ← پویا ← آیفون ← افیون ← یونان ← نینوا ← پبیانو

جواب بازی آمیرزا مرحله 1838

داس ← کدو ← قوس ← قوت ← قدس ← سوت ← سوق ← سقا ← دوک ← دقت ← سکوت ← ساکت ← دوست ← کادو ← کساد ← سواد ← تقوا ← کودتا

جواب بازی آمیرزا مرحله 1839

بانه ← جان ← جنم ← (ج ← ن ← م)اجنه ← امان ← انبه ← منها ← باجه ← بهمن ← جامه ← مبنا ← جناب ← جنبه ← جهان ← جهنم ← آبنما ← ابهام ← انجام ← ماهان

جواب بازی آمیرزا مرحله 1840

لغو ← دوغ ← سوم ← غسل ← غول ← لمس ← لوس ← دوم ← سمند ← سمنو ← مسند ← ملوس ← مولد ← مونس ← مغول

پاسخ آمیرزا مرحله 1841

مرغ ← مغز ← گرز ← غیر ← غنی ← زرنگ ← رزمی ← زمین ← گریز ← زرین ← گریم ← رمزی ← گزیر ← غمگین ← میگرن

جواب بازی آمیرزا مرحله1841 (ورژن متفاوت)

ارگ ← شرط ← شرف ← شفا ← طرف ← فاش ← فرش ← پرش ← اشرف ← شاطر ← شگرف ← فراش ← فشار

پاسخ آمیرزا مرحله 1842

جمع ← رعب ← صبر ← صرع ← عجب ← عجر ← عصر ← عصب ← مصر ← عیب ← عجیب ← بصری ← مربع ← مرجع ← عربی ← مربی ← مجری

پاسخ آمیرزا مرحله 1843

حوض ← رضا ← حاضر ← حضور ← روضه ← واضح ← حوری ← راضی ← روحی ضریح ← حاضری ← راضیه ← رایحه ← روحیه

پاسخ آمیرزا مرحله 1844

اهم ← محض ← هضم ← حیا ← مایه ← مهیا ← ماهی ← ایام ← احیا ← امضا ← حامی ← ماضی ← ایهام

پاسخ آمیرزا مرحله 1845

شکوه ← تله ← لوح ← هتل ← هلو ← هیکل ← هویت ← حیله ← کولی ← لیته ← وکیل ← تیله ← تحول ← کلیه ← کوله ← حوله ← توکل ← توله ← تکیه ← کهولت ← تحویل

حل مرحله ۱۸۴۵ (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

۳حرفیها»»»»» اقا- قوی- بقا- ورق- قوا- قاب- قبا- بوق
۴حرفیها»»» براق- رقیب- باور- باقر- وقار- باقی- قاری- آوار- قوری
۵حرفی»»»»»» اوراق

‌‌پاسخ آمیرزا مرحله 1846 بازی آمیرزا

آقا ← قوی ← بقا ← ورق ← قوا ← قاب ← قبا ← بوق ← براق ← رقیب ← باور ← باقر ← وقار ← باقی ← قاری ← آوار ← قوری ← اوراق

حل آقا میرزا مرحله 1846 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

۳حرفیها»»»»» اتم- توپ- دام- مات- متد- مدت- پتو 
۴حرفیها»»» دوات- دوام- مواد- پادو- پماد
۵حرفی»»»»»» مداوا

پاسخ آمیرزا مرحله 1847

اتم ← توپ ← دام ← مات ← پتو ← مدت ← متد ← دوات ← دوام ← مواد ← پادو ← پماد ← مداوا

حل مرحل 1847 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

۳حرفیها»»»»» ← بدل ← ورد ← مدل ← دمل ← رود ← بمب ← بلد ←
۴حرفیها«»»» ← دمبل ← دوبل ← روبل ← بدبو ← رودل ← لودر ← مبدل ← بلور ← مدور ← مورد ← ولرم ← دلبر ← مودب ←

پاسخ آمیرزا مرحله ← 1848

اثر ← ارث ← ثمر ← خال ← خام ← ملخ ← مثل ← آخور ← ولرم ← وارث ← مورخ ← مثال ← خمار ← رمال ← مثلا” ← خرما ← خاور ← اخمو ← روال

حل مرحل 1848 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

۳حرفیها»»»»»بدل ← ورد ← مدل ← دمل ← رود ← بمب ← بلد
۴حرفیها«»»» ← دمبل ← دوبل ← روبل ← بدبو ← رودل ← لودر ← مبدل ← بلور ← مدور ← مورد ← ولرم ← دلبر ← مودب ←

پاسخ آمیرزا مرحله 1849

داغ ← غار ← یاد ← تیغ ← غیر ← غارت ← دیار ← دریا ← دایی ← دریغ ← دیتا ← غدیر ← غیرت ← درایت

حل مرحل 1849 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

۳حرفیها»»»»» ← فخر ← فرخ ← فرم ← فهم ← مهر ← ریه
۴حرفیها«»»»خمره ← مرفه ← مریخ ← خمیر ← مهریه ← ← خیره ← خیمه ← فهیم ← مخفی

پاسخ آمیرزا مرحله 1850

سطر ← برس ← وسط ← مطب ← سوم ← رطب ← طبس ← مطرب ← سمور ← باور ← رسوم ← رسوب ← رباط ← بورس ← بساط ← مربوط ← مرطوب ← سماور ← ساطور ← ارسطو

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر