شناسه خبر: ۲۸۵
لینک کوتاه کپی شد

روش بازی آمیرزا | جواب کامل بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مراحل 151 تا 200 | دانلود بازی آمیرزا

بازی آمیرزا در واقع همان حدس کلمات است که بسیار شهرت پیدا کرده است. در ادامه جواب بازی آورده شده است.

بازی آمیرزا

پر بازدید

بازی آمیرزا یا همان حدس کلمات بسیار رونق پیدا کرده و طرفداران بازی آمیرزا در هر سنی مشغول به بازی هستند. اگر هنوز روش بازی آمیرزا را بلد نیستید در ادامه توضیح داده ایم. همچنین لینک دانلود و جواب مراحل 151 تا 200 هم آماده کرده ایم.

روش بازی آمیرزا

در هر مرحله تعدادی حرف در یک سینی پایین صفحه چیده شده و در بالای صفحه خانه هایی برای کلماتی که باید پیدا شوند وجود دارد.در مراحل ابتدایی تعداد حروف سینی و تعداد خانه ها کمتر است.هر چه مراحل پیش می رود تعداد کلمات و تعداد حروف شان افزایش می یابد.

برای ثبت هر کلمه در جای خود، حرف اول را لمس کرده و بدون برداشتن انگشت، به ترتیب روی حروف بعدی بکشید.

روی آخرین حرف انگشت را بردارید.به این ترتیب کلمه مورد نظر در بالای صفحه در محل خود درج می گردد.کلمات بعدی را هم به همین ترتیب پیدا کنید.

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل ۱۵۱ تا ۲۰۰

۱۵۱ ⇐ تتو، تاب، توت، تابوت

۱۵۲ ⇐ رخت، خیر، تایر، خیار، تاخیر، تاریخ

۱۵۳ ⇐ سنگ، گیس، نگین، سنگین

۱۵۴ ⇐ رنج، نان، جان، آرنج، نجار، نارنج

۱۵۵ ⇐ عمو، نوع، مانع، عمان، معنا، معاون

۱۵۶ ⇐ شاخ، آذر، رخش، خراش، آذرخش

۱۵۷ ⇐ بغل، لغت، تیغ، بلیت، غیبت، تبلیغ

۱۵۸ ⇐ تیم، رحم، حرم، حرمت، رحمت، حریم، تحریم

۱۵۹ ⇐ یکتا، کاری، کتری، تایر، کارت، کتیرا، تاریک

۱۶۰ ⇐ سیر، سفر، ساری، سفیر، فارس، افسر، فارسی

۱۶۱ ⇐ رمق، مهر، قبر، قهر، رقم، برق، مقبره

۱۶۲ ⇐ کشو، کور، شکر، روکش، کشور، کوروش

۱۶۳ ⇐ سیم، رسم، مرسی، موسی، سمور، مسیر، موسیر

۱۶۴ ⇐ آوا، آوار، اهورا، آواره

۱۶۵ ⇐ چای، چال، خال، خالی، خیال، یخچال

۱۶۶ ⇐ درس، دیر، دسر، پدر، دیس، سرد، پسر، سپر، پردیس

۱۶۷ ⇐ نجف، نفس، جان، جنس، اسفنج

۱۶۸ ⇐ هود، دهل، هلو، هالو، لوده، آلوده

۱۶۹ ⇐ آتش، گشت، تنگ، نشت، شنا، انگشت

۱۷۰ ⇐ قله، قلم، ماه، مهال، لقمه، قلمه، مقاله، ملاقه

۱۷۱ ⇐ مروت، مترو، تورم، تومور، موتور

۱۷۲ ⇐ مرز، رزم، میز، رمز، امیر، مزار، میرزا

۱۷۳ ⇐ نقل، قله، ناله، لانه، نهال، نقاله

۱۷۴ ⇐ رسم، سرما، سوار، راسو، سمور، سماور

۱۷۵ ⇐ قوا، وقت، فوت، افق، تقوا، توقف، توافق

۱۷۶ ⇐ فنر، نفس، سفر، افسر، هراس، رفاه، فارس، سفره، فرانسه

۱۷۷ ⇐ ریه، پاره، آینه، پناه، پینه، پنیر، پیراهن

۱۷۸ ⇐ انار، ایران، ناهار، رایانه، یارانه

۱۷۹ ⇐ گود، سود، سنگ، دفن، سوگند، گوسفند

۱۸۰ ⇐ چین، چای، چادر، چنار، دریا، نادر، دنیا، دینار، دارچین

۱۸۱ ⇐ باک، نیک، کتاب، تانک، کتان، تنبک، بانک، بیات، نبات، کابینت

۱۸۲ ⇐ گنج، دنج، هند، جنگ، گنجه، نهنگ، گنده، جنگنده

۱۸۳ ⇐ نوش، نوه، موش، میوه، منشی، میهن، شیوه، شومینه

۱۸۴ ⇐ نوک، نیک، نمک، کمان، کمین، کامیون

۱۸۵ ⇐ قاب، قسم، ساق، ماسه، سهام، ساقه، سماق، مسابقه

۱۸۶ ⇐ مهر، اخم، خام، پاره، خرما، خمره، خامه، خمپاره

۱۸۷ ⇐ جان، نجف، نان، اسفنج، فنجان، فسنجان

۱۸۸ ⇐ کمد، نمک، کند، دکان، کمان، نادم، دامن، نمکدان

۱۸۹ ⇐ سوت، تورم، رستم، سرمه، سوره، مترو، همسر، سمور، تسمه، سورتمه

۱۹۰ ⇐ حنا، صبح، نصب، حبه، صحنه، انبه، صاحب، صبحانه

۱۹۱ ⇐ لیز، لبو، ویلا، زیبا، بازو، ویزا، لوزی، زالو، بازی، زابل، لوبیا، زولبیا

۱۹۲ ⇐ کاج، ساق، کنج، ساکن، جناق، سنجاق، سنجاقک

۱۹۳ ⇐ ساز، متن، مات، نماز، ماست، زمان، تماس، زمستان

۱۹۴ ⇐ تانک، کارت، کتان، تانکر، کنترل، کلانتر

۱۹۵ ⇐ توان، نوبت، وانت، نبات، بانو، آبان، توانا، اتوبان

۱۹۶ ⇐ پلک، پاک، پیک، پلاک، پلکان، پیکان، پلیکان

۱۹۷ ⇐ مبل، لبو، ویلا، بومی، لیمو، مایل، لوبیا، آلبوم، موبایل

۱۹۸ ⇐ سلام، سالم، سالن، نسیم، سینما، سیمان، سلمانی، سلیمان

۱۹۹ ⇐ جوش، جشن، دوش، شاد، دانش، جواد، جوان، جادو، وجدان، دانشجو

۲۰۰ ⇐ بوق، قول، قوا، قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، بالا، باقلوا

این هم جواب بازی آمیرزا تا پایان مرحله ۲۰۰

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر