شناسه خبر: ۲۴۱۴
لینک کوتاه کپی شد

معرفی بازی آمیرزا | روش بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله 1251 تا 1300 | دانلود بازی آمیرزا

برای دانلود و اطلاع از جواب بازی آمیرزا ادامه مقاله را بخوانید

بازی آمیرزا

پر بازدید

بازی آمیرزا در واقع حدس کلمات از حروف درهم داده شده است و بازی آمیرزا توانسته از سال 1397 تا به امروز هواداران خاص خود را پیدا کند. این بازی با در اختیار قرار دادن حداقل 3 حرف به بازیکن از وی حدس کلمات معنی دار را میخواهد و بازیکن باید با حدس درست کلمه مرحله را پشت سر بگذارد. در این قسمت جواب مراحل 951 تا 1000 بازی آمیرزا را آماده کرده ایم.

دانلود بازی آمیرزا

۱۲۵۱. کار ← غار ← سال ← مرغ ← کلاغ ← کلاس ← سلام ← سالم ← لاغر ← غلام
۱۲۵۲. سخت ← چرخ ← رخت ← چرب ← چتر ← سرخ ← بخت ← اسب ← چسب ← خبر ← باخت ← ربات ← آخرت ← ساخت ← استخر ← خسارت
۱۲۵۳. تیر ← تیز ← یزد ← آویز ← وزیر ← وارد ← زیاد ← زیارت ← دیوار ← وزارت ← رادیو ← ترازو
۱۲۵۴. خوک ← شوخ ← خشک ← خوش ← شریک ← وزیر ← خشکی ← کویر ← ورزش ← زرشک ← شوخی ← کشور
۱۲۵۵. سبز ← تیز ← سیب ← ساز ← بیست ← سبزی ← زیبا ← راست ← ربات ← بازی ← بازرس ← تبریز ← زیارت ← سرباز ← باتری ← سربازی
۱۲۵۶. گدا ← گاز ← گرز ← گرد ← سنگ ← زرد ← رنگ ← زنگ ← گردن ← زرنگ ← گراز
۱۲۵۷. گدا ← گیاه ← امید ← آگهی ← گریه ← گیره ← مرده ← گرده ← گاری ← ماهی ← دایره
۱۲۵۸. حنا ← باز ← زمان ← مداح ← نماز ← نماد ← احمد ← حامد ← زبان ← دامن ← نامزد
۱۲۵۹. اسب ← بره ← سبد ← ساده ← سارا ← سراب ← بهار ← برده ← اراده ← اداره ← ارابه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1260

۱۲۶۰. فیل ← قفل ← فصل ← قیف ← صفا ← لیف ← فال ← اصل ← افق ← صاف ← صدف ← صدا ← صیاد ← یلدا ← صادق ← قالی
۱۲۶۱. رخت ← دشت ← دره ← شهر ← تند ← خشت ← شهرت ← رشته ← خنده ← تشنه ← دختر ← درشت ← درخت
۱۲۶۲. نور ← چرم ← چاه ← چمن ← مهر ← منچ ← چنار ← نامه ← نمره ← چانه ← مورچه
۱۲۶۳. شوت ← شهر ← هوش ← مشت ← سوت ← مترو ← رستم ← تورم ← شوهر ← سمور ← رشته ← مشورت ← مشهور ← سورتمه
۱۲۶۴. شاخ ← خوش ← خوب ← کاخ ← شکل ← شوخ ← خاک ← باک ← خشک ← کابل ← آبکش ← لواش ← خشاب ← خواب ← لواشک
۱۲۶۵. عمل ← شمع ← علم ← عمه ← مبل ← ماه ← مشعل ← عالم ← شعبه ← باله ← بالش ← شعله ← شهاب ← شمال ← علامه
۱۲۶۶. یزد ← دیگ ← زین ← هند ← زنگ ← نیزه ← خنده ← زنده ← زندگی ← گزینه
۱۲۶۷. سکه ← لکه ← دکه ← یلدا ← سایه ← کلیه ← کیسه ← ساده ← کلاه ← کلید ← اسکله ← کلیسا
۱۲۶۸. قلب ← آقا ← نقل ← تقلب ← بالن ← نقاب ← تنبل ← اتاق ← آبان ← بالن ← انتقال ← باتلاق ← انقلاب
۱۲۶۹. نان ← گدا ← برگ ← برد ← گردن ← گنبد ← بندر ← نبرد ← گرداب ← آبرنگ ← نگران ← نردبان

جواب بازی آمیرزا مرحله 1270

۱۲۷۰. عطر ← قطر ← عشق ← شرق ← شعر ← شهر ← قطار ← قطره ← قاره ← عاشق ← شاعر ← عطار ← عراق
۱۲۷۱. زرد ← زخم ← کمد ← کاخ ← خدا ← خاک ← خزر ← مرکز ← خرما ← زمرد ← مراد
۱۲۷۲. زره ← هرز ← یزد ← دره ← رنج ← نیزه ← زیره ← زنده ← درجه ← جزیره ← زنجیر
۱۲۷۳. لکه ← کوچ ← چاه ← کچل ← دکه ← کلاه ← کوله ← کوچه ← کادو ← چاله ← کاهو ← آلوده ← آلوچه ← کلوچه
۱۲۷۴. رخت ← ربات ← خیار ← باخت ← خرید ← درخت ← دختر ← خراب ← ردیاب ← تاریخ ← تبخیر ← باتری ← بخاری ← بیدار
۱۲۷۵. سود ← عود ← عید ← سرخ ← خرس ← سعدی ← سریع ← عدسی ← سعید ← خروس ← خسرو ← سرود ← خرید ← عروسی

۱۲۷۶. یاس ← محل ← سیم ← مسیح ← حلیم ← سالم ← ساحل ← سلاح ← شمال ← سلام
۱۲۷۷. قوی ← چاق ← قیر ← چای ← قطر ← قوچ ← قوطی ← قوری ← قارچ ← قطار ← چاقو
۱۲۷۸. بره ← دره ← برق ← برد ← رقیب ← قاره ← براق ← ردیاب ← دایره ← بیدار
۱۲۷۹. تاب ← شعبه ← شتاب ← شنبه ← نبات ← شهاب ← تابش ← بهشت ← تشنه ← شانه ← تنها ← شباهت
۱۲۸۰. طلا ← طمع ← عمه ← مبل ← مطب ← طعم ← مطلب ← باله ← باطل ← طعمه ← عالم ← علامه ← مطالعه
۱۲۸۱. کاج ← لاک ← کبد ← کال ← جلد ← باک ← باج ← تاج ← کتاب ← جلبک
۱۲۸۲. گاو ← گره ← گوش ← گاز ← هوش ← گوهر ← زهرا ← گوشه ← ورزش ← گراز ← گروه ← گزارش ← گوارش ← ورزشگاه
۱۲۸۳. پول ← دیو ← پلو ← پویا ← یلدا ← پدال ← ویلا ← پیانو ← لیوان ← وانیل
۱۲۸۴. ماه ← میهن ← میوه ← نیمه ← نیرو ← نامه ← نمره ← ماهی ← نیمرو ← ارومیه ← موریانه
۱۲۸۵. نیش ← عیب ← شیب ← بیشه ← شعبه ← شانه ← شهاب ← شنبه ← شایعه ← شاهین
۱۲۸۶. پتو ← پوک ← کوه ← تپه ← توپ ← پاک ← کاوه ← پاکت ← کاهو ← کوتاه
۱۲۸۷. گاو ← گاز ← گدا ← گرز ← گرد ← زنگ ← زود ← گردن ← گردو ← گوزن ← زانو ← زرنگ ← گراز ← نوزاد ← انگور
۱۲۸۸. سفر ← فنر ← نفس ← سفره ← آسان ← رفاه ← سارا ← سرفه ← ناهار ← فرانسه ← افسانه
۱۲۸۹. پری ← پرش ← پیک ← پیر ← پاک ← شریک ← اراک ← پارک ← شاپرک ← آرایش ← آشکار

جواب بازی آمیرزا مرحله 1290


۱۲۹۰. ستم ← مات ← تاب ← تاس ← محبت ← ماست ← تماس ← تبسم ← حساب ← مساحت ← تمساح
۱۲۹۱. نخل ← داد ← درد ← خدا ← خار ← آخر ← خال ← نادر ← دلار ← داخل ← خرداد
۱۲۹۲. زوج ← جوان ← زانو ← اجرا ← جارو ← آزار ← آرنج ← آواز ← جانور ← ارزان
۱۲۹۳. قلم ← ملت ← آقا ← لایق ← املا ← قیام ← قیمت ← قاتل ← اتاق ← قالی ← قیامت ← لیاقت ← مالیات ← ملاقات
۱۲۹۴. نان ← موج ← جام ← جان ← نامه ← جهنم ← جهان ← جوان ← نمونه ← مجنون
۱۲۹۵. دعا ← عمل ← ملت ← عالم ← مدال ← عادت ← معدل ← عادل ← معتدل ← معتاد ← اعدام ← عدالت ← علامت ← اعتماد
۱۲۹۶. شهر ← هرز ← زره ← بره ← بازی ← بیشه ← زیبا ← هزار ← شهاب ← زهرا ← بهار ← شیراز ← شهربازی
۱۲۹۷. شکل ← ریل ← شال ← شلیک ← شریک ← ریال ← اراک ← لشکر ← آشکار ← آرایش
۱۲۹۸. ساز ← زبر ← سبز ← سال ← باز ← رسول ← سوال ← لباس ← بازو ← بورس ← البرز ← بازرس ← سرباز
۱۲۹۹. مرد ← ریل ← دلیر ← مدیر ← دایی ← یلدا ← امید ← مدال ← مراد ← دلار ← ریال ← میلاد

جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۰

زشت . دشت ← شاه ← شاد ← باز ← تاب ← شاهد ← شتاب . شهاب ← بهشت ← تازه ← شهادت ← بهداشت

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر